Giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn   thể chính trị - xã hội” (Quyết định 217-QĐ/TW) và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (Quyết định 218-QĐ/TW), theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lâm Đồng đã đạt những kết quả cơ bản và toàn diện. 

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Các cấp, các ngành, các địa phương ban hành hệ thống văn bản và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đạt những kết quả cơ bản. Đó là: đã bám sát sự hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương trong tổ chức thực hiện. Phương thức phối hợp thống nhất hành động được phát huy, chú trọng tính nhân dân, huy động đông đảo các thành phần xã hội tham gia. Công tác giám sát tiến hành đồng bộ ở các cấp; công tác phản biện bước đầu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh, huyện. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu. Vai trò, vị thế của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

 Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện các quyết định vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục: Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa đáp ứng với yêu cầu và kỳ vọng của Nhân dân. Hoạt động giám sát có sự chồng chéo về nội dung, đối tượng giám sát; giám sát ở cấp cơ sở còn nhiều lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa thực sự chủ động, nặng về tham mưu đối thoại, góp ý các dự thảo văn bản. Một số cơ quan, đơn vị được giám sát, phản biện, góp ý chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong tiếp thu, giải trình, giải quyết kiến nghị giám sát, kiến nghị phản biện, kiến nghị góp ý theo quy định... Một trong những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trên là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt trách nhiệm của mình...

 

Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao các Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc hai Quyết định của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, Nhà nước trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện hai quyết định tại địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 04-QĐ/TU ngày 1/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng hàng năm. Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện. Chính quyền các cấp tăng cường phối hợp tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng phối hợp phát huy vai trò phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cấp cơ sở.