Bảo Lâm quan tâm hổ trợ các Hội quần chúng hoạt động. 

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Bảo Lâm đã quan tâm đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng từ huyện đến xã. UBND huyện phối hợp với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ  về  tổ chức, kinh phí  để  các Hội tổ chức Đại hội theo Điều lệ. Đến nay toàn huyện có 12 hội quần chúng cấp huyện; 69 hội cấp xã với 423 chi hội. Trong 5 năm (2012-2017), các hội quần chúng đã kết nạp thêm 7.336 hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn huyện 25.710 người. Huyện xác định có 04 Hội đặc thù là: Hội Chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Hội Người cao tuổi; Hội Khuyến học.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Các hội đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết cơ bản chính sách, chế độ cho hội viên theo đúng quy định. Đến nay hầu hết hội viên Cựu TNXP thời chống Mỹ cứu nước, Hội viên Hội CSCM bị định bắt, tù đày đều được thực hiện chế độ của ngưới có công với nước. Các hội viên luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, sống thân ái, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cả về tinh thần lẫn vật chất trong cuộc sống. Những hội hoạt động hiệu quả thu hút, tập hợp được động đảo hội viên như:

 Hội Chữ thập đỏ, hiện có 3.995 hội viên và tình nguyện viên, đang tham gia sinh hoạt tại 151 chi hội ở thôn và các trường học. Trong 5 năm qua Hội đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo. Đã vận động và tiếp nhận 26.623 xuất quà  tăng cho hộ nghèo trị giá 5.306.545.000đ.  Hội đã vận động được trên 4000 lượt người đăng ký hiến máu, trong đó đã tiếp nhận được 1.505 đơn vị máu.

Hội Người cao tuổi, hiện có 6.552 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt  Trong thời gian qua đã  vận động người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua  “Tuổi cao – Gương sáng”, “ ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; chương trình “Xây dựng nông thôn mới”.Tham mưu để chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ của Nhà nước hỗ trợ cho người cao tuổi. Đến nay 100% Người cao tuổi của huyện trong độ tuổi được Mừng thọ, chúc thọ; 100% người cao tuổi thuộc diện trợ cấp xã hội đều được nhận tiền bảo trợ xã hội hàng tháng.

Hiện có 13/14 xã, thị trấn đã xây dựng Quỹ  “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi”, với số tiền vận động được trong 5 năm qua hơn 300.000.000đ để hộ trợ cho các hoạt động chăm sóc người cao tuổi. Các hội viên NCT đã đóng góp chân quỹ hội hơn 2,45 tỷ đồng, đạt bình quân gần 500.000đ/hv. Các Hội NCT cơ sở đang duy trì 38 Câu lạc bộ NCT; xã Lộc An đã thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 80 hội viên tham gia.

Hội Khuyến học huyện, là hội thu hút được nhiều hội viên tham gia nhất với 13.862 hội viên. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước về khuyến học, khuyến tài; tích cực vận động nhân dân đóng góp ủng hộ Quỹ khuyến học; chú trọng biểu dương học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Trong năm năm qua đã khen thưởng, hỗ trợ cho 22.317 học sinh số tiền hơn 1,74 tỷ đồng, 20.448 cuốn vở, 127 xe đạp.

 Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, đã xây dựng đực 14 Hội ở cơ sở. trong  thu hút 505 hội viên tham gia, quan tâm kiến nghị thực hiện chính sách cho nạn nhân chất dộc da cam. Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành chưa năng vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam” được trên 100 triệu đồng để hỗ trợ cho hội viên.

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các Hội quần chúng.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc tạo điều kiện cho các Hội quần phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội ở cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện đã chú trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội; chỉ đạo các hội hoạt động đúng điều lệ, tôn chỉ mục đích; định kỳ sơ kết, tổng kết, có báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. Trong quá trình hoạt động, các hội luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, Điều lệ hội, chưa có biểu hiện làm sai làm trái điều lệ đã được phê duyệt.

 Ủy ban MTTQ huyện Bảo Lâm đã hiệp thương để người đứng đầu 12 Hội quần chúng  làm thành viên của Ủy ban MTTQ huyện khóa IV. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng để cung cấp thông tin, hỗ trợ và định hướng các họat động của hội quần chúng  đúng với quy định của pháp luật; phát huy vai trò hội viên, cán bộ hội  trong việc tham gia thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Thông qua đó để  triển khai thực hiện các chương trình  phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, tập hợp quần chúng, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện vững chắc./.