Phòng Văn hóa Thông tin 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lâm Hà.

Địa chỉ:  UBND huyện Lâm Hà thị trấn Đinh Văn - Lâm Hà -Lâm Đồng

Điện thoại: 0633850429

Email: vhttlamha@lamdong.gov.vn

2.Danh sách cán bộ công chức của cơ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Minh

Trưởng phòng

0633 606 569

2

Nguyễn Ngọc Tú

Phó trưởng phòng

0633 606 579

3

Vũ Anh Tuấn

Chuyên viên

0919 332 771

4

Phạm Thị Phượng

Chuyên viên

01636 347 859

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

                   UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   
HUYỆN LÂM HÀ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           
                                               QUY ĐỊNH
                   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
                    của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lâm Hà.
                  (Ban hành kèm theo Quyết định số  04 /2010/QĐ-UBND
                 ngày   03  tháng   6 năm 2010 của UBND huyện Lâm Hà)

 

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

            Điều 1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hoá; gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh và các dịch vụ công cộng thuộc lĩnh vực quản lý của phòng trên địa bàn huyện

            Điều 2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch,  sở Thông tin và Truyền thông.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Trình UBND huyện ban hành Quyết định, chỉ thị, kế hoạnh dài hạn, 05 năm  và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, Thông tin và Truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Điều 4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

Điều 5. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án chương trình sau khi đươc phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch, báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; chống bạo lực trong gia đình; ứng dụng công nghệ thông tin…

Điều 6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Văn hoá, thể thao, gia đình, du lịch, Thông tin và Truyền thông theo qui dịnh của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện.

Điều 7. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Lễ hội; phong trào “TDĐKXDĐSVH”; xây dựng xã, thị trấn, thôn, khu phố, cơ quan, gia đình văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.

Điều 8. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực: Văn hoá, thể thao, gia đình, du lịch, thông tin và truyền thông.

Điều 9. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Trung tâm Bưu Điện, trạm Viễn Thông, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ: văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch, các điểm vui chơi công cộng, báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

Điều 10. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực: Văn hoá – Thể thao – Du lịch; thông tin và Truyền thông theo qui định của pháp luật.

Điều 11. Giúp UBND huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, Văn hoá phẩm, các hoạt động dịch vụ băng đĩa hình, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn … trong lĩnh vực Văn hoá, du lịch.

Điều 12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nại của công dân về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng

Điều 13. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

Điều 14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực: Văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, Thông tin và Truyền thông.

Điều 15. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, thông tin truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân cấp huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều 17. Quản lý cán bộ, công chức của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân  huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

                 Điều 20. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

                 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Phòng Văn hoá và Thông tin có trưởng phòng; Phó trưởng phòng và các cán bộ, công chức;

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

- Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng về một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm trưởng phòng và Phó trưởng phòng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luât và các chế độ, chính sách đối với trưởng phòng và phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế:  Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tổng biên chế hành chính của huyện được giao hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà quyết định biên chế của Phòng Văn hóa và thông tin Lâm Hà./.

 

                                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                           CHỦ TỊCH

 

                                                                                                              (đã ký)

  

 

 

                                                                                                        

                                                                                                         Trần Văn Tự