Ủy ban kiểm tra 

I- Thông tin cơ quan

Tên cơ quan, đơn vị: Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Lâm Hà.

Địa chỉ: Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633850082.

Email: ubktlamha@gmail.com

II- Danh sách cán bộ công chức:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Trần Xuân Khánh

UV.BTV, CN.UBKT

0919706226

 

2 Phan Thị Thanh Hải PCN.UBKT 0916337189

3

Nguyễn Bá Hộ        

UV.UBKT

0918564129

 

4

Phạm Văn Thanh   

UV.UBKT

0972578890

 

5

Trần Văn Đức

CV.UBKT

0968678131

 

 

III- Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

            Căn cứ vào quy chế làm việc của UBKT Huyện uỷ nhiệm kỳ 2010- 2015, UBKT Huyện uỷ có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Huyện uỷ

1.1- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đựơc quy định tại chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

1.2- Xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng, sơ kết tổng kết công tác kiểm tra.

1.3- Các uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra được tham dự các cuộc họp của Huyện uỷ khi xem xét xử lý kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Huyện uỷ.

1.4- Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở.

2-  Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên UBKT Huyện ủy.

- Thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra theo quy định và các nhiệm vụ được UBKT Huyện ủy phân công.

- Tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp và biểu quyết, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

 Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn chung nêu trên, các thành viên của UBKT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công như sau:

2.1-  Đối với đồng chí phó chủ nhiệm:

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của UBKT.

- Điều hành chung những công việc của UBKT.

- Phụ trách theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng khối nội chính và lực lượng vũ trang; trực tiếp phụ trách khu vực Lán Tranh Tân Hà, các TCCS Đảng khu vực trục đường 27 và các TCCS Đảng khối hành chính sự nghiệp

2- Đồng chí Phan Thị Thanh Hải  - Ủy viên UBKT:

- Theo dõi, tổng hợp các cuộc kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ.

- Phụ trách theo dõi các TCCS Đảng khu vực Nam Ban và khối đoàn thể.

3- Đồng chí Nguyễn Bá Hộ - Uỷ  viên UBKT.

- Tổng hợp các cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy.

- Cùng với Đ/c Hải theo dõi các TCCS Đảng khu vực Nam Ban và khối đoàn thể.

4- Đồng chí Lê Khắc Phúc – Chuyên viên UBKT

- Trực tiếp làm công tác văn phòng, thông tin báo cáo, tổng hợp các cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT.

- Theo dõi các TCCSĐ khu vực Lán tranh Tân Hà.

6- Các đồng chí ủy viên kiêm chức.

- Trên cương vị công tác của mình, theo dõi, báo cáo, đề xuất với UBKT các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT.

+ Đồng chí Trần Đức Hải- Chánh Thanh tra huyện, UV kiêm chức theo dõi các TCCS Đảng khối hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Tân cùng với Đ/c Phan Thị Thanh Hải và Đ/c Nguyễn Bá Hộ theo dõi các TCCSĐ khối đoàn thể và khu vực Nam Ban.