BCH Đảng bộ huyện Lâm Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LÂM HÀ KHÓA VI
       
I- Bí thư:

1- Đ/c Trần Thanh Phương.

II- Phó bí thư:

          1- Đ/c Phạm Văn Khả - PBT Thường trực ( Nghỉ hưu )

          2- Đ/c Trần Văn Tự - PBT, Chủ tịch UBND huyện ( Nghỉ hưu ).

          3- Đ/c Đinh Tấn Bái - PBT Thường trực.

III- Ban Thường vụ Huyện ủy.

1- Đ/c Trần Thanh Phương.

2- Đ/c Phạm Văn Khả.

3- Đ/c Trần Văn Tự.

4- Đ/c Đinh Tấn Bái.

5- Đ/c Hà Văn Thuận.

6- Đ/c Lê Vũ Thắng.

7- Đ/c Lê Thị Nhàn.

8- Đ/c Nguyễn Ngọc Cường.

9- Đ/c Kiều Văn Lân.

10- Đ/c Lê Bá Lăng.

11- Đ/c Trần Lệ Quyên.

12- Đ/c K’Pếck.

IV- HUYỆN ỦY VIÊN KHÓA VI.

1- Đ/c Trần Thanh Phương.

2- Đ/c Phạm Văn Khả.

3- Đ/c Trần Văn Tự.

4- Đ/c Đinh Tấn Bái.

5- Đ/c Hà Văn Thuận.

6- Đ/c Lê Vũ Thắng.

7- Đ/c Lê Thị Nhàn.

8- Đ/c Nguyễn Ngọc Cường.

9- Đ/c Kiều Văn Lân.

10- Đ/c Lê Bá Lăng.

11- Đ/c Trần Lệ Quyên.

12- Đ/c K’Pếck.

13- Đ/c Trần Xuân Khánh.

14- Đ/c Đinh Đức Chí.

15- Đ/c K’Tân.

16- Đ/c Trương Quốc Khánh.

17- Đ/c Danh Mố.

18- Đ/c Nguyễn Văn Tình.

19- Đ/c Trần Thị Hằng.

20- Đ/c Giáp Thị Thủy.

21- Đ/c Vũ Xuân Trường.

22- Đ/c Nguyễn Đức Tài.

23- Đ/c Nguyễn Văn Sinh.

24- Đ/c Phan Thị Nga.

25- Đ/c Lê Thị Liên.

26- Đ/c Nguyễn Văn Phụng.

27- Đ/c Nguyễn Minh An.

28- Đ/c Nguyễn Tấn Hùng.

29- Đ/c Nguyễn Thị Chinh.

30- Đ/c Lưu Đức Nam.

31- Đ/c Trần Văn Ca.

32- Đ/c Nguyễn Minh Điện.

33- Đ/c Nguyễn Văn Quang.

34- Đ/c Lê Văn Liệu.

35- Đ/c Phạm Văn Bắc.

36- Đ/c Vũ Chung Nam.

37- Đ/c Nguyễn Phúc Thái.

38- Đ/c Phùng Văn Quyến.

39- Đ/c K’ Kroong.

40- Đ/c Trần Ngọc Ngọc.

41- Đ/c Tiêu Văn Bính.

42- Đ/c Nguyễn Văn Tân.

43- Đ/c Lê Văn Thiêm.

44- Đ/c Nguyễn Văn Đức.