Văn phòng HDND & UBND huyện Lạc Dương 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Văn Phòng HĐND&UBND huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839040. Fax- 063.3839176

Email:  vpubndlacduong@lamdong.gov.vn


II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

Họ và Tên: Lê Đức Long 

 

Chức vụ: Chánh Văn phòng 

 

Điện thoại: 02633.502080 

 

  

 

Email: longld@lamdong.gov.vn

 

Họ và Tên: Đỗ Đại Dương 

 

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 

 

Điện thoại: 0917177484

 

  

 

Email: duongdd@lamdong.gov.vn

 

Họ và Tên: Mai Thị Hiệp 

 

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 

 

Điện thoại: 02633.899968

 

  

 Email: hiepmt@lamdong.gov.vn


 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Hợi

 

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 

 

Điện thoại: 02638501789

 

  

 

Email:hoinv@lamdong.gov.vn

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện Lạc Dương là cơ quan tham mưu, tổng hợp thuộc UBND huyện Lạc Dương. Văn phòng HĐND&UBND chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của UBND huyện. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng HĐND&UBND tỉnh Lâm Đồng. Làm công tác tham mưu giúp HĐND&UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực : 

2. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND&UBND và thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

3. Tổ chức các hoạt động của UBND huyện và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính Nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện điều hành, phối hợp hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND&UBND các xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch huyện; bảo đảm các điều kiệm vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND&UBND huyện; tham mưu cho UBND huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Trình UBND huyện ký, ban hành các văn bản quy phạm pháp Luật thuộc thẩm quyền của UBND huyện, các văn bản chỉ đạo thuộc chức năng quản lý Nhà nước của cấp huyện về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, của cấp trên.

2. Xây dựng và trình UBND huyện kế hoạch công tác dài hạn và hành năm, hành tháng về công tác quản lý, điều hành của UBND huyện.

3. Tổng hợp thông tin kịp thời các tình hình để báo cáo phản ánh cho Thường trực HĐND&UBND để chỉ đạo, đồng thời tham mưu đề xuất với Thường trực HĐND&UBND để chỉ đạo, xử lý, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của HĐND&UBND huyện theo quy định của pháp Luật.

4. Giúp UBND huyện trong việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện các văn bản như: Nghị quyết, Quyết định … của cấp trên, của HĐND&UBND huyện ban hành.

5. Chịu trách nhiệm phát hành và quản lý các văn bản đi, đến của HĐND&UBND theo đúng quy định hiện hành ; tham mưa cho UBND huyện xử lý các văn bản đến trong ngày và các văn bản ban hành không đúng thảm quyền, trái với pháp luật của các phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định của pháp luật.

6. Tham mưu, giúp Thường trực HĐND&UBND huyện về công tác giao tiếp, đối ngoại. Làm cầu nói giữa HĐND&UBND huyện với cấp trên, ngang cấp và dưới cấp, các đơn vị hữu quan và công dân.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng hàng tháng, quý trên địa bàn huyện với Thường trực HĐND&UBND huyện và cơ quan cấp trên.

8. Chuẩn bị các văn bản, để phục vụ các cuộc họp, làm việc, của Thường trực HĐND&UBND huyện.

9. Phối hợp các ngành chức năng tham mưu, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến An ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

10. Quản lý lao động, đảm bảo mọi nhu cầu hoạt động của HDND&UBND huyện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, quản lý vật tư, tài sản cơ quan.

11. Ngoài những quyền hạn nêu trên,  Văn phòng HĐND&UBND huyện còn có thể có một số quyền hạn khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

-----o0o-----