Phòng Tài chính Kế hoạch 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Phòng  Tài chính-Kế hoạch huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.839056.

Email:  tckhlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

Họ và Tên: Nguyễn Đắc Việt 

 

Chức vụ: Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 02633.502977  

 

 

Email: vietnd.ld@lamdong.gov.vn


 

Họ và Tên: Trịnh Hoài Nam 

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 

 

 
Email: huynhnv.ld@lamdong.gov.vn

 

Họ và Tên: Vũ Bá Phóng 

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng 

 

Điện thoại: 0963363779 

 

 

 Email:

 

III. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN:

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý về kinh tế HTX, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư về chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành./.   

-----o0o-----