Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Phòng Lao Động, Thương binh và Xã hội huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.839032.

Email:  ldtbxhlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

Họ và Tên: Vũ Thị Ngân

 

Chức vụ: Trưởng phòng

 

Điện thoại: 0633502820

 

  

Email: Nganvt@lamdong.gov.vn

 

Họ và Tên: Thân Văn Hữu

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 

Điện thoại: 01257949494

 

  

Email: 

 

Họ và Tên: Phạm Thế Toàn

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng  

 

Điện thoại: 0633.502047

 

 

Email: 


III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Phòng Lao động – TBXH huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện  chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân huyện và theo quy định của Pháp luật.

2. Phòng Lao động – TBXH làm việc theo chế độ thủ trưởng; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn. nghiệp vụ của Sở Lao động – TBXH tỉnh Lâm Đồng.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Trình Ủy ban nhân dân ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình phát triển lao động, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực lao động, người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn thuộc Ủy ban nhân huyện quản lý và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện sau khi được ban hành.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ về công tác lao động, người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyên xử lý vi phạm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc chấp hành pháp luật lao động và quy định về an toàn  vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên dịa bàn huyện.

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, triển khai các đề án, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp và quản lý đối tượng người có công, người hưởng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Lao động – TBXH tỉnh Lâm Đồng.

8. Tổ chức thực hiện công tác chi trả trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách lao động, người có công và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo quy định hiện hành.

9. Phố hợp với các cấp, các ngành thực hiện một số chương trình mục tiêu, chế độ chính sách cho người nghèo, ưu đãi học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện, cai nghiệm ma túy tại cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tre em bị xâm hại.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động  trên các lĩnh vực lao động, người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới với Ủy ban nhân dân huyện  và Sở Lao động – TBXH tỉnh Lâm Đồng.

12. Trình Ủy ban nhân  dân huyện ký, ban hành các quyết định liên quan đến các đối tượng Bảo trợ xã hội, các đối tượng thuộc diện chính sách người có công thuộc huyện quản lý.

13. Ký hợp đồng lao động và quản lý danh sách đăng ký lao động của các doanh nghiệp  trên địa bàn theo sự phân công của Sở Lao động – TBXH tỉnh.

14. Ký xác nhận, sao lục hồ sơ các đối tượng chính sách ưu đãi người có công với nước và chính sách xã hội khác thuộc huyện quản lý.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực lao động, người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định cảu pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

17. Được tổ chức hội nghị giao ban chuyên môn đối với cán bộ Văn hóa xã hội, cán bộ phụ trách Lao động – TBXH các xã, thị trấn. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong huyện theo dõi, thống kê lao động thất nghiệp và người đi làm ngoài huyện, tỉnh; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện và cấp trên giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác teo sự chỉ đạo, phân công của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của Pháp luật.

 -----o0o-----