Trung tâm Y tế 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Trung tâm  Y tế huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839106.

Email:  ttytlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và tên: 

 

Chức vụ: Giám đốc

 

Điện thoại: 

 

Email: 

 

Họ và tên: 

 

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

Điện thoại: 

 

 

Email: 

 

Họ và Tên: Trần Thị Nhi

 

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

Điện thoại: 0633.908650 - 0977215907

 

 

Email: tranthinhidl@gmail.com

 

III. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG:

- Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương là đơn vị sự nghiệp thuộc Ngành Y tế chịu sự lãnh đạo trực tiếp về tổ chức nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ, kinh phí, công tác thanh kiểm tra của Sở Y tế Lâm Đồng, chịu sự quản lý Nhà nước, chỉ đạo của UBND huyện trong việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của huyện để trình có quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt. Đối tượng phục vụ là toàn bộ người dân đóng trên địa bàn huyện Lạc Dương.

- Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương có chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội. Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động , y tế học đường, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người lao động, khám chữa bệnh tại Trung tâm và tuyến xã.

- Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức người dân qua đó huy động cộng đồng tham gia nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Là cơ quan chức năng đảm nhiệm công tác quản lý, điều hành và kiểm tra giám sát các hoạt động chuyên môn y tế dự phòng trên địa bàn huyện.

IV. NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN:

1. Cấp cưu-khám chữa bệnh:

- Tiếp nhận tất cả các người bệnh từ bên ngoài đến cấp cứu, khám chữa bệnh hoặc từ các Trạm Y tế xã chuyển đến.

- Tổ chức khám sức khỏe theo sự phân cấp của Sở Y tế.

-  Chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo quy định của Bộ Y Tế.

2. Công tác đào tạo:

- Là cơ sở tập huấn và đào tạo lại của các Trung tâm Y tế tuyến tỉnh.

3. Nghiên cưu khoa học và áp dụng công nghệ thông tin:

- Thông tin nghiên cưu khoa học để phục vụ người bệnh.

- Kết hợp với các bệnh viện tuyến trên, để chuyển giao công nghệ mới, thực hiện đề án 1816 nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

- Áp dụng vào y học  chứng cứ và các chuẩn để phục vụ bệnh nhân trong việc khám và điều trị.

4. Chỉ đạo tuyến:

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến cho các trạm y tế xã.

5. Phòng bệnh:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện phòng bệnh, phòng dịch.

6. Hợp tác quốc tế:

- Chủ động hợp tác với các nước có ngành Y tế phát triển ( theo quy định của nhà nước).

7. Quản lý kinh tế y tế:

- Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Chính trị hướng dẫn thực hiện Nghị định 43.

- Sử dụng hiệu quả ngân sách, thực hiện các quy định của Nhà nước về thu chi.

- Thực hiện việc hực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm.

8. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định:

9. Thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn khác do ngành y tế và nhà nước quy định:

-----o0o-----