Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.839081.

Email:  ttvhttlacduong@lamdong.gov.vn

 

II. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐT: 02633.971979-0813.920279

Email: ttvhlacduong@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Mai

ĐT: 02633.979450 – 0983.639484

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Phương

ĐT: 0797.090901

Email: lacduong.ldtv@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: K’ Đức Tuấn

ĐT: 0977.363238

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương là đơn vị sự nghiệp văn hóa, thôn tin, thể thao, trực thuộc UBND huyện Lạc Dương; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

 1. Phát triển sự nghiệp văn hóa – thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa – thể thao ở cơ sở;

3. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởnng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

4. Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt;

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách, báo, chiếu phim, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

6. Tổ chức các hoạt động thể dục – thể thao; hứng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

7. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa– văn nghệ, thể dục – thể thao ở cơ sở;

8. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao;

9. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

10. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm;

11. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

12. Quản lý viên chức, tài chính và tài sản của cơ quan theo quy định của Pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

-----o0o-----