Chi cục Thuế 

 I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tên cơ quan: Chi cục Thuế Lạc Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương-Huyện Lạc Dương-Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.839156.

Email:  

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO:

 

 

Họ và Tên: Lê Thanh Hải

 

Chức vụ: Chi cục trưởng 

 

Điện thoại: 0917037235

 

  

Email: 

 

Họ và Tên: Lê Văn Đạt

 

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

 

Điện thoại: 0918.525603   

 

 

  

Email: datlv@lamdong.gov.vn

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

 1. Chi cục thuế ở các quận, huyện , thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( sau đây gọi chung là Chi cụ thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

 1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy  phạm pháp luật về thuế, quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành  dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cụ thuế.

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của ngành, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

6. Quản lý thông tin về người nộp thuế, xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cụ trưởng Chi cục thuế.

8. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xóa nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

9. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thuế, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

10. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật, thông báo trên các thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

11. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật, giữ bí mật thông tin của người nộp thuế, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế, lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế vá báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục thuế.

13. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục thuế theo quy định của pháp luật.

14. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm phạm luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

15. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

16. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

17. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Chi cục thuế.

18. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Chi cục thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.

19. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục thuế giao.

-----o0o-----