Thông báo kết quả tiếp công dân đột xuất tháng 9 năm 2013