TB v/v Kết qủa tiếp công dân đột xuất tháng 9 năm 2014