TB v/v Kết quả tiếp công dân đột xuất tháng 9 năm 2014