TB v/v Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2014