Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Lát 
Họ và tên: R'Ông K'Síu;
Chức Vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;
Điện thoại: 0975983976;
Địa chỉ email: uybannhandanxalat@gmail.com