Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Đưng K'Nớ 
Họ và tên : Đoàn Quang Giao.

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đưng K'Nớ.

Điện thoại: 0918723793; 0633907768.

Địa chỉ email: giaokno@gmail.com