Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Đạ Sar 

Họ và tên: Liêng Jrang Ha Kim

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

Số điện thoại: 0975393246;

Địa chỉ email: kimdasar@gmail.com