BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG KHÓA V (1991-1995) 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG

KHÓA V (1991-1995)

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH.

1. Đồng chí Trần Văn Phước

2. Đồng chí Păng Ting Uốk

3. Đồng chí Lơ Mu Ha Krong

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

5. Đồng chí Thân Xuân Hựu

6. Đồng chí Phạm Viết Hội

7. Đồng chí Nguyễn Đình Lâu

8. Đồng chí Đỗ Thanh Hoàng

9. Đồng chí Nguyễn Duy Hải

10. Đồng chí Nguyễn Quang Huy

11. Đồng chí Nguyễn Mai Hùng

12. Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ

13. Đồng chí Kră Jăn Hà Đơi

14. Đồng chí Kơ Đơng K’Hoa

15. Đồng chí Trịnh Thị Bồng

16. Đồng chí Păng Ting Hà Chuoanh

17. Đồng chí Nguyễn Thanh Tân

18. Đồng chí Lê Minh Thái

19. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

20. Đồng chí Kră Jăn Ha Thơm

21. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái

22. Đồng chí  Phạm Ngọc Thưởng

23. Đồng chí  Liêng Jrang Hà Drang

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí  Trần Văn Phước

2. Đồng chí  Păng Ting Uốk

3. Đồng chí  Lơ Mu Ha Krong

4. Đồng chí  Nguyễn Văn Hùng

5. Đồng chí  Thân Xuân Hựu

6. Đồng chí  Phạm Viết Hội

7. Đồng chí  Nguyễn Đình Lâu

-----o0o-----