BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG KHÓA VII (2000-2005) 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG

KHÓA VII (2000-2005)


I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH.

1. Đồng chí Trần Văn Phước

2. Đồng chí Nguyễn Quang Huy

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

4. Đồng chí Đỗ Thanh Hoàng

5. Đồng chí Lê Trung Đào

6. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

7. Đồng chí Nguyễn Mai Hùng

8. Đồng chí Dương Quang Huy

9. Đồng chí Phạm Viết Hội

10. Đồng chí Trần Công Chánh

11. Đồng chí Cil Drang

12. Đồng chí Hoàng Quý Tỵ

13. Đồng chí Hồ Thị Bích Liên

14. Đồng chí Kơ Đơng K’Hoa

15. Đồng chí Nguyễn Văn Hoà

16. Đồng chí Hoàng Xuân Hường

17. Đồng chí Đơng Gur Ha Jiăk

18. Đồng chí Păng Ting Kar

19. Đồng chí Trần Thống

20. Đồng chí Trịnh Thị Bồng

21. Đồng chí Păng Ting Soanh

22. Đồng chí Nguyễn Thanh Tân

23. Đồng chí Kră Jăn Tên

24. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái

25. Đồng chí Nguyễn Lâm Thảo

26. Đồng chí Vũ Thế Hoà

27. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

28. Đồng chí Nguyễn Trọng Chung

29. Đồng chí Kơ Să Ha Ell

Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm:

1. Đồng chí Trần Văn Phước

2. Đồng chí Nguyễn Quang Huy

3. Đồng chí Đỗ Thanh Hoàng

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

5. Đồng chí Lê Trung Đào

6. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

7. Đồng chí Nguyễn Mai Hùng

8. Đồng chí Dương Quang Huy

9. Đồng chí Phạm Viết Hội

-----o0o-----