BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG KHÓA VI (1996-2000) 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG

KHÓA VI (1996-2000)

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH.

1. Đồng chí  Trần Văn Phước

2. Đồng chí  ng Ting Uốk

3. Đồng chí  Lơ Mu Ha Krong

4. Đồng chí  Nguyễn Văn Hùng

5. Đồng chí  Lê Trung Đào

6. Đồng chí  Nguyễn Quang Huy

7. Đồng chí  Phạm Viết Hội

8. Đồng chí  Dương Quang Huy

9. Đồng chí  Nguyễn Mai Hùng

10. Đồng chí  Thân Xuân Hựu

11. Đồng chí  Đỗ Thanh Hoàng

12. Đồng chí  Trịnh Thị Bồng

13. Đồng chí  Nguyễn Văn Đức

14. Đồng chí  Kơ Đơng K’Hoa

15. Đồng chí  Nguyễn Văn Hoà

16. Đồng chí  Đơng Gur Hà Jiăk

17. Đồng chí  Păng Ting Kar

18. Đồng chí  Hồ Thị Bích Liên

19. Đồng chí  Nguyễn Trọng Chung

20. Đồng chí  ng Ting Soanh

21. Đồng chí  Nguyễn Thanh Tân

22. Đồng chí  Nguyễn Lâm Thảo

23. Đồng chí  Lê Minh Thái

24. Đồng chí  Nguyễn Hồng Thái

25. Đồng chí  Nguyễn Văn Thi

26. Đồng chí  Phạm Ngọc Thưởng

27. Đồng chí  Kơ Să Hà Đơi

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí  Trần Văn Phước

2. Đồng chí  Păng Ting Uốk

3. Đồng chí  Lơ Mu Ha Krong

4. Đồng chí  Nguyễn Văn Hùng

5. Đồng chí  Lê Trung Đào

6. Đồng chí  Nguyễn Quang Huy

7. Đồng chí  Phạm Viết Hội

8. Đồng chí  Dương Quang Huy

9. Đồng chí  Nguyễn Mai Hùng

-----o0o-----