BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG KHÓA IV (1988-1990) 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG

KHÓA IV (1988-1990)

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH.

1. Đồng chí Trần Văn Phước

2. Đồng chí Păng Ting Uốk

3. Đồng chí Liêng Jrang Hà Drang

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

5. Đồng chí Hồ Thị Bích Liên

6. Đồng chí Nguyễn Đình Lâu

7. Đồng chí Đa Rót Ha Hai

8. Đồng chí Thân Xuân Hựu

9. Đồng chí Nguyễn Quang Huy

10. Đồng chí Đỗ Thanh Hoàng

11. Đồng chí Vũ Hán

12. Đồng chí Trịnh Thị Bồng

13. Đồng chí Đa Du Tư

14. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân

15. Đồng chí Kră Jăn Ha Thơm

16. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

17. Đồng chí Lê Thang

18. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

19. Đồng chí Lê Minh Thái

20. Đồng chí Kơ Đơng K’Hoa

21. Đồng chí Păng Ting Kar

22. Đồng chí Lơ Mu Ha Krong

23. Đồng chí Ndu Hà Kriêng

24. Đồng chí Kră Jăn Ha Ball

25. Đồng chí Nguyễn Duy Hải

26. Đồng chí Vũ Xuân Đán

27. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Trần Văn Phước

2. Đồng chí Păng Ting Uốk

3. Đồng chí Liêng Jrang Hà Drang

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

5. Đồng chí Hồ Thị Bích Liên

6. Đồng chí Nguyễn Đình Lâu

7. Đồng chí Đa Rót Ha Hai

-----o0o-----