Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Thông tin và Truyền thông

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 18 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp phép Xuất bản bản tin. Báo chí Xuất bản
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in. Báo chí Xuất bản
3 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Báo chí Xuất bản
4 Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã Báo chí Xuất bản
5 Cấp phép Hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Báo chí Xuất bản
6 Cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Báo chí Xuất bản
7 Cấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Bưu chính và Chuyển phát
8 Cấp phép lắp đặt màn hình điện tử. Báo chí Xuất bản
9 Cấp phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Báo chí Xuất bản
10 Cấp phép thực hiện quảng cáo trên màn hình điện tử tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng Báo chí Xuất bản
11 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Báo chí Xuất bản
12 Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Giải quyết khiếu nại tố cáo
13 Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo Báo chí Xuất bản
14 Thẩm tra, xác nhận, nghiệm thu sản lượng viễn thông công ích (VTCI) cho các doanh nghiệp cung cấp, phát triển các dịch vụ viễn thông trong vùng VTCI trên địa bàn tỉnh Internet
15 Thành lập Văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Báo chí Xuất bản
16 Thỏa thuận địa điểm đối với công trình trạm thu phát sóng thông tin di động Internet
17 Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Báo chí Xuất bản
18 Xác nhận thông báo họat động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh Bưu chính và Chuyển phát

CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này