Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Tài Chính

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 15 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH Tài chính - Ngân sách
2 CẤP MÃ SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN) Tài chính - Ngân sách
3 GIẢI QUYẾT HOẶC ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Giải quyết khiếu nại tố cáo
4 HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Tài chính - Ngân sách
5 PHÊ DUYỆT GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ (Công trình sửa chữa thường xuyên bằng vốn sự nghiệp) Tài chính - Ngân sách
6 QUYẾT TOÁN HÀNG CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI Tài chính - Ngân sách
7 TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tài chính - Ngân sách
8 THẨM ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý tài sản công
9 THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG Tài chính - Ngân sách
10 THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH (Dự án do Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt) Tài chính - Ngân sách
11 THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH (Dự án do UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt) Tài chính - Ngân sách
12 XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ Tài chính - Ngân sách
13 XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Quản lý tài sản công
14 XÁC ĐỊNH TÀI SẢN THANH LÝ VÀ TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN HƠN 500 TRIỆU ĐỒNG Quản lý tài sản công
15 XÁC ĐỊNH TÀI SẢN THANH LÝ VÀ TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ NHỎ HƠN 500 TRIỆU ĐỒNG Quản lý tài sản công

CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này