Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới cho công trình (cấp đặc biệt, cấp I, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị); công trình di tích lịch sử, văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, côn
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 209/2004 ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cùa Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/ NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng”;
- Nghị định số 35/2003/ NĐ-CP ngày 04/4/2003 “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy”;
- Nghị định số 21/2008/ NĐ-CP ngày 28/02/2008 “sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường”;
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng “quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;
- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng “quy định về phân cấp ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư, quản lý dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách, cấp phép xây dựng”;
- Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Tỉnh”;
- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Về mức thu nộp và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại tỉnh Lâm Đồng”;
- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Về mức thu nộp và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng tại tỉnh Lâm Đồng”.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Lâm Đồng (Số 21 - 23, Lê Hồng Phong - Đà Lạt).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần, nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết biên nhận hồ sơ, ghi rõ thời gian hoàn thành, ngày trả và trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
b) Bước 2: Phòng chuyên môn thực hiện:
- Hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư biết rõ lý do và trả lại hồ sơ.
- Hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: Sở Xây dựng ban hành giấy phép xây dựng.
c) Bước 3: Đến hẹn chủ đầu tư mang biên nhận hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Lâm Đồng và thực hiện:
- Nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng và phí xây dựng tại phòng Kế toán Sở Xây dựng.
- Công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, phí xây dựng nếu đầy đủ thì giao giấy phép. Người nhận giấy phép xây dựng ký nhận vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.
- Thời gian trao trả hồ sơ: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn xin cấp phép xây dựng: 01 bản chính
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu thuộc sở hữu riêng) hoặc Hợp đồng thuê nhà, đất (nếu thuộc sở hữu công); đính kèm Họa đồ lô đất (phù hợp các quy định về quản lý đất để xây dựng công trình): 01 bản sao có chứng thực.
- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy biên nhận đăng ký đầu tư: 01 bản sao
- Văn bản thẩm định về phòng cháy chữa cháy và tác động môi trường (đối với các dự án, công trình phải thẩm duyệt về PCCC theo quy định tại Nghị định số 35/2003/ NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ; và phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 21/2008/ NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ): 01 bản sao
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế và Chứng chỉ hành nghề của Kiến trúc sư và Kỹ sư chủ trì các bộ môn khảo sát, kiến trúc và kết cấu (trong trường hợp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề không do Sở Xây dựng Lâm Đồng thực hiện): 01 bản sao.
- Văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở: 01 bản sao
- Bản vẽ điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có): 03 bản chính.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (có mẫu đính kèm).

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Xây dựng
Thời gian
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/giấy phép.
- Phí xây dựng: tỷ lệ phần trăm trên chi phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị)
+ Công trình nhóm A: 0,3%
+ Công trình nhóm B: 0,5%
+ Công trình nhóm C: 1%
Đính kèm  Đơn xin cấp phép xây dựng 5.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này