Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC cấp Sở, Ban ngành

Bộ TTHC cấp Sở Ban ngành tỉnh Lâm Đồng
STT               Tên cơ quan Số lượng TTHC Điện thoại liên hệ Fax
1

 Sở Công thương

59 (063) 3822295 (063) 3828953
2

 Sở Giáo dục và Đào tạo

23 (063) 3822488 (063) 3833723
3

 Sở Giao thông Vận tải

70 (063) 3822275 (063) 3827726
4

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

81 (063) 3822488 (063) 3833723
5

 Sở Khoa học Công nghệ

27 (063) 3822311 (063) 3834806
6

 Sở Lao động TBXH

57 (063) 3822165 (063) 3836827
7

 Sở Nông nghiệp và PTNT

78 (063) 3822049 (063) 3828630
8

 Sở Tư pháp

112 (063) 3822230 (063) 3834542
9

 Sở Tài chính

18 (063) 3820060 (063) 3836719
10

 Sở Tài nguyên Môi trường

71 (063) 3824144 (063) 3834589
11

 Sở Thông tin và Truyền thông

18 (063) 3541546 (063) 3541547
12

 Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch

48 (063) 3822141 (063) 3833086
13

 Sở Xây dựng

45 (063) 3822267 (063) 3832654
14

 Thanh tra tỉnh

3 (063) 3822343 (063) 3834175
15

 Sở Y tế

44 (063) 3822336 (063) 3827524
16

 Sở Nội vụ

18 (063) 3822393 (063) 3834054
17

 Ban quản lý các khu công nghiệp

66 (063) 3549103 (063) 3549104
18

 Ban dân tộc

1 (063) 3812114 (063) 3813235
19

 Ban Thi đua Khen thưởng

23 (063) 3541135 (063) 3541135
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này