Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 Bộ TTHC Sở Nội Vụ

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 18 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành trong tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
2 Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
3 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
4 Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo
5 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
6 Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo Tôn giáo
7 Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý ở tỉnh thành khác Tôn giáo
8 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo
9 Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
10 Chia, tách tổ chức Hội Hội
11 Cho phép thành lập tổ chức hội quần chúng Hội
12 Đổi tên tổ chức Hội Hội
13 Hợp nhất các tổ chức Hội Hội
14 Phê duyệt điều lệ hoạt động của Hội Hội
15 Sáp nhập các tổ chức Hội Hội
16 Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
17 Tiếp nhận đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm Tôn giáo
18 Tự giải thể Hội Hội

CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này