Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá
Kiến nghị: Khám phụ khoa có đau không?
Open
|
ReplyReply
|
Edit ItemEdit Item
|
Delete ItemDelete Item

Tiêu đề

Khám phụ khoa có đau không? 

noidung

<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/khi-hu-ba-dau">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/khi-hu-ba-dau</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/mang-thai-vung-kin-co-mui-hoi">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/mang-thai-vung-kin-co-mui-hoi</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/ra-khi-hu-co-lan-mau">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/ra-khi-hu-co-lan-mau</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/dau-rat-vung-kin">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/dau-rat-vung-kin</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/khi-hu-co-mau-xanh">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/khi-hu-co-mau-xanh</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/nang-naboth-co-tu-cung">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/nang-naboth-co-tu-cung</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/am-dao-chay-mau-bat-thuong">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/am-dao-chay-mau-bat-thuong</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-am-dao">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-am-dao</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/dau-vung-kin-la-dau-hieu-cua-benh-gi">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/dau-vung-kin-la-dau-hieu-cua-benh-gi</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-co-tu-cung">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-co-tu-cung</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-u-xo-tu-cung-va-trieu-chung-benh">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-u-xo-tu-cung-va-trieu-chung-benh</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-phan-phu-va-trieu-chung">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-phan-phu-va-trieu-chung</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-do-2">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-do-2</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/dau-hieu-benh-viem-lo-tuyen-co-tu-cung">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/dau-hieu-benh-viem-lo-tuyen-co-tu-cung</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-polyp-co-tu-cung-la-gi">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-polyp-co-tu-cung-la-gi</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/that-ong-dan-trung-la-gi">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/that-ong-dan-trung-la-gi</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-buong-trung-co-nguy-hiem-khong">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-viem-buong-trung-co-nguy-hiem-khong</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-giai-doan-nao-nguy-hiem-nhat">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-giai-doan-nao-nguy-hiem-nhat</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-buong-trung-da-nang-la-gi">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-buong-trung-da-nang-la-gi</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/cach-lam-giam-dau-bung-kinh-hieu-qua">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/cach-lam-giam-dau-bung-kinh-hieu-qua</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/cham-kinh-3-thang-nhung-khong-co-thai">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/cham-kinh-3-thang-nhung-khong-co-thai</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/kinh-nguyet-co-mau-dong-co-nguy-hiem-khong">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/kinh-nguyet-co-mau-dong-co-nguy-hiem-khong</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/chi-phi-pha-thai-1thang-tuoi-o-bac-giang">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/chi-phi-pha-thai-1thang-tuoi-o-bac-giang</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-rong-kinh">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/benh-rong-kinh</a><br />
<a href="https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/viem-vung-chau">https://sites.google.com/site/phongkhamphukhoabacgiang/viem-vung-chau</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dia-chi-chua-benh-tri-o-bac-giang/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dia-chi-chua-benh-tri-o-bac-giang/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/tai-sao-phai-keo-dai-duong-vat/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/tai-sao-phai-keo-dai-duong-vat/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/thoat-khoi-benh-phu-khoa-mot-lan-va-mai-mai/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/thoat-khoi-benh-phu-khoa-mot-lan-va-mai-mai/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/phong-kham-kinh-do-co-tot-khong/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/phong-kham-kinh-do-co-tot-khong/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dia-chi-tang-kich-thuoc-duong-vat-tai-bac-giang/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dia-chi-tang-kich-thuoc-duong-vat-tai-bac-giang/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chi-phi-chinh-hinh-am-vat-tai-bac-giang/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chi-phi-chinh-hinh-am-vat-tai-bac-giang/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chi-phi-chua-khong-co-tinh-trung-o-bac-giang/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chi-phi-chua-khong-co-tinh-trung-o-bac-giang/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chua-viem-quy-dau-o-bac-giang-het-bao-nhieu-tien/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chua-viem-quy-dau-o-bac-giang-het-bao-nhieu-tien/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chi-phi-dieu-tri-tang-sinh-tuyen-tien-liet/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chi-phi-dieu-tri-tang-sinh-tuyen-tien-liet/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/phuong-phap-tang-kich-thuoc-duong-vat/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/phuong-phap-tang-kich-thuoc-duong-vat/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/lam-the-nao-de-quan-he-lau-hon/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/lam-the-nao-de-quan-he-lau-hon/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dai-bao-quy-dau-la-gi-cach-chua-an-toan/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dai-bao-quy-dau-la-gi-cach-chua-an-toan/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/viem-quy-dau-co-chua-duoc-khong/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/viem-quy-dau-co-chua-duoc-khong/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/10-cach-de-tang-so-luong-tinh-trung/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/10-cach-de-tang-so-luong-tinh-trung/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chia-se-cach-giu-sach-duong-vat/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/chia-se-cach-giu-sach-duong-vat/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/8-dieu-cac-chang-trai-da-lam-voi-oralsex/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/8-dieu-cac-chang-trai-da-lam-voi-oralsex/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/xuat-tinh-som-co-chua-duoc-khong/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/xuat-tinh-som-co-chua-duoc-khong/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/co-thai-quan-he-tinh-duc-duoc-khong/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/co-thai-quan-he-tinh-duc-duoc-khong/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/loi-ich-cua-viec-quan-he-tinh-duc-thuong-xuyen/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/loi-ich-cua-viec-quan-he-tinh-duc-thuong-xuyen/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/mong-tinh-va-nhung-dieu-ban-chua-biet/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/mong-tinh-va-nhung-dieu-ban-chua-biet/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/9-su-that-ngac-nhien-ve-thu-dam-o-nu/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/9-su-that-ngac-nhien-ve-thu-dam-o-nu/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/10-loi-ich-cua-tinh-duc-doi-voi-suc-khoe/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/10-loi-ich-cua-tinh-duc-doi-voi-suc-khoe/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cac-bien-chung-khi-mang-thai/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cac-bien-chung-khi-mang-thai/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/nhung-lo-ngai-thuong-gap-khi-mang-thai/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/nhung-lo-ngai-thuong-gap-khi-mang-thai/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/thuc-pham-tot-nhat-va-te-nhat-cho-duong-vat/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/thuc-pham-tot-nhat-va-te-nhat-cho-duong-vat/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cach-do-kich-thuoc-duong-vat/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cach-do-kich-thuoc-duong-vat/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cach-su-dung-bao-cao-su-dung-cach/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/cach-su-dung-bao-cao-su-dung-cach/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/quan-he-tinh-duc-an-toan-la-gi/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/quan-he-tinh-duc-an-toan-la-gi/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/da-duong-vat-bi-kho-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/da-duong-vat-bi-kho-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dau-duong-vat-cach-cham-soc-dau-duong-vat/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/dau-duong-vat-cach-cham-soc-dau-duong-vat/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/10-van-de-duong-vat-cua-ban-co-the-gap-phai/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/10-van-de-duong-vat-cua-ban-co-the-gap-phai/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/san-duong-vat-la-gi-nguyen-nhan-cach-chua/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/san-duong-vat-la-gi-nguyen-nhan-cach-chua/</a><br />
<a href="https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/so-lan-di-tieu-trong-mot-ngay-la-bao-nhieu/">https://phongkhamkinhdo.jimdofree.com/so-lan-di-tieu-trong-mot-ngay-la-bao-nhieu/</a><br />
<br />

Họ và tên

Lan Hương 

Địa chỉ

Hà Nội 

Điện thoại

0844571293 

Đến Cơ quan:

kstthc@lamdong.gov.vn 

Mã xác thực

3712363 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 25/12/2019 4:43 CH  by  
Last modified at 25/12/2019 4:43 CH  by  
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này