Skip navigation links
Cuộc vận động
Chỉ thị số 06-CT/TW
Kế hoạch 2009
Thực hiện cuộc vận động
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tiểu sử
Di chúc
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyện kể về Bác
Các công trình tưởng niệm
Làm theo Bác từ các hoạt động thiết thực gắn với công việc của mình
Từ cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giải pháp phòng chống hôm nay
sadfasThực hiện cuộc vận động > Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải sát và phù hợp với yêu cầu thực tế của các địa phương, đơn vị.
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải sát và phù hợp với yêu cầu thực tế của các địa phương, đơn vị. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế qua gần 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, vừa qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã ban hành Hướng dẫn số 131-HD/TG, nhằm giúp các địa phương, đơn vị thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn triển khai các bước cuộc vận động ở cơ sở; theo nội dung Hướng dẫn, khi tiến hành thực hiện các bước như: xây dựng kế hoạch, xây dựng chuẩn mực đạo đức, đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tổ chức chỉ đạo điểm… cần chú ý những vấn đề cơ bản sau:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần thấm nhuần thật sâu sắc các chuẩn mực đạo đức của Bác để vận dụng và cụ thể hoá cho phù hợp; Kế hoạch thực hiện cuộc vận động theo chủ đề hàng năm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải được lồng ghép, gắn chặt với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn và sát với tình hình thực tế; phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá chất lượng của cuộc vận động; Kế hoạch thực hiện cuộc vận động phải đảm bảo: Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, không hiểu dân, suy thoái về đạo đức, lối sống…; Đề ra được nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; Các giải pháp thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động sản xuất và chiến đấu; Kế hoạch thực hiện phải được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và trở thành các phong trào thi đua cụ thể được nhân dân đồng tình hưởng ứng và làm theo.

- Xây dựng chuẩn mực đạo đức chú trọng 2 nội dung “xây” và “chống”:

* Nội dung phải xây: trên cơ sở từng chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị phải xác định những chuẩn mực đạo đức mà cán bộ, công chức trong cơ quan phải thực hiện và phải đạt được; từ đó, làm cơ sở cho mọi người phấn đấu và làm theo các chuẩn mực đã đề ra. Những chuẩn mực đó được thể hiện trên các khía cạnh như: tinh thần trách nhiệm; ý thức tổ chức kỷ luật; chất lượng, hiệu quả công tác; tư tưởng, đạo đức, lối sống; xử lý các mối quan hệ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan văn hoá…

Đối với cá nhân: Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị đã đề ra; căn cứ vào tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, trong nội quy, quy chế của cơ quan, mỗi cá nhân đối chiếu với cương vị công tác, yêu cầu và nhiệm vụ được giao để tự mình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức.

* Một số nội dung phải chống trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức: quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng vị trí công tác để vun vén lợi ích cá nhân; thái độ vô tổ chức kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với công việc, thiếu văn hóa nơi công sở, thiếu tôn trọng nhân dân; hành vi xu nịnh, gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ, không có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp, xa rời quần chúng nhân dân; thiếu tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình; thái độ vô cảm, thấy cái đúng không dám bảo vệ, cái sai không dám đấu tranh, phê phán…

- Về đăng ký phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác: Bản đăng ký “làm theo” là cơ sở để tu dưỡng, phấn đấu của mỗi cá nhân; là căn cứ để các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát và đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Bản đăng ký cần đảm bảo những yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên… phải thể hiện ý thức không ngừng học tập, nâng cao nhận thức, thấm nhuần sâu sắc tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việc liên hệ phải thật chân thành, có ý thức cầu thị, thấy rõ những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục sửa chữa; Bản đăng ký cần nêu được nội dung “làm theo” một cách cụ thể, thiết thực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bản thân; phải chỉ ra được những việc làm cụ thể, chẳng hạn như: Nêu rõ những nội dung đăng ký phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các mặt (đặc biệt chú ý đến những mặt còn yếu kém, khuyết điểm của từng cá nhân để khắc phục, sửa chữa); những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả những nội dung bản thân đăng ký; định rõ thời gian thực hiện và cam kết sẽ thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm trước chi bộ, cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký; bản đăng ký rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được trình bày trước chi bộ và cơ quan, đơn vị để góp ý xây dựng; đồng thời để mọi người giám sát việc thực hiện…

- Về công tác chỉ đạo điểm: Các địa phương, đơn vị trong tỉnh được chọn chỉ đạo điểm có những đặc điểm khác nhau; vì vậy, ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp cần quan tâm hướng dẫn đơn vị chỉ đạo điểm xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tính thiết thực và có khả thi.

* Nội dung chỉ đạo điểm: Xác định yêu cầu, mục tiêu cần đạt được thông qua công tác chỉ đạo điểm; Hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch làm điểm theo các bước thực hiện cuộc vận động. Nội dung kế hoạch phải phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị chọn điểm; Tổ chức thực hiện theo kế hoạch, trong đó chú trọng việc xây dựng các mô hình, điển hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; Phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn việc thực hiện ở các đơn vị điểm; Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị được chỉ đạo điểm để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động; kịp thời phát hiện những mặt tích cực, nhân tố tiêu biểu để nhân rộng, đồng thời thấy được những vướng mắc, khó khăn để cùng tháo gỡ và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chung; Định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn.

* Đối với đơn vị được chọn chỉ đạo điểm: Xác định được tầm quan trọng của công tác chỉ đạo điểm và trách nhiệm của đơn vị được chọn điểm để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc nhằm đạt mục đích và yêu cầu chỉ đạo điểm đề ra; Bám vào kế hoạch chỉ đạo điểm để triển khai các bước một cách đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả; Chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo cấp trên trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh những vấn đề nảy sinh từ thực tế để góp phần vào công tác chỉ đạo chung; Phải coi trọng công tác đúc rút kinh nghiệm từ thực tế của đơn vị chỉ đạo điểm (cả kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm chưa tốt).

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, vì vậy Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Lâm Đồng đã và đang chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thành công cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ chính trị (khoá X).

 Hồng Vĩnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam