Skip navigation links
Cuộc vận động
Chỉ thị số 06-CT/TW
Kế hoạch 2009
Thực hiện cuộc vận động
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tiểu sử
Di chúc
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyện kể về Bác
Các công trình tưởng niệm
Làm theo Bác từ các hoạt động thiết thực gắn với công việc của mình
Từ cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giải pháp phòng chống hôm nay
sadfasThực hiện cuộc vận động > Lâm Đồng : Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 4 tháng cuối năm 2009
Lâm Đồng : Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 4 tháng cuối năm 2009 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
4 THÁNG CUỐI NĂM 2009

(Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 19/8/2009 của BCĐ Cuộc vận động)

Thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2009, Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 tháng cuối năm 2009, gồm những nội dung sau:

I. MỤc đích, yêu cẦu

- Tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức đối với công việc được giao, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày.

- Thực hiện chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; qua đó, phát huy mặt ưu điểm, đồng thời khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những yếu kém, nhất là những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân.

- Triển khai các nội dung cuộc vận động phải gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục xây dựng, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống, công việc và trong các mối quan hệ.

II. NỘi dung thỰc hiỆn

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2009

Căn cứ Hướng dẫn số 127-HD/TG, ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; trong đó cần chú ý một số vấn đề sau:

- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở có các hình thức tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức học tập chủ đề năm 2009 một cách nghiêm túc, thiết thực, tránh làm lướt, không hiệu quả; hướng dẫn cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện các nội dung về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng những việc làm cụ thể, nhất là những vấn đề bức xúc đang được dư luận xã hội quan tâm.

- Sau khi tổ chức học tập chuyên đề, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ… tiến hành tự liên hệ và đăng ký thực hiện hoặc bổ sung bản đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm.

- Tổ chức hội nghị góp ý và thông qua bản đăng ký “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cá nhân.

- Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2009.

2. Xây dựng, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến

2.1. Xây dựng, phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến

-  Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và chuyên đề năm 2009 nói riêng.

- Phát động các cuộc thi viết về các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (chú ý viết về những tập thể có cách làm sáng tạo, mô hình tốt trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan tâm chỉ đạo sửa đổi lối làm việc, có ý thức trách nhiệm cao trong xử lý công việc...; các đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân).

2.2. Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm cổ vũ, động viên kịp thời; từ đó, tạo nên phong trào “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong toàn xã hội.

2.3.  Tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến

- Ban chỉ đạo cuộc vận động các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến ở từng cấp, ngành. Hội nghị gặp mặt, biểu dương có thể kết hợp tổ chức nhân dịp ngày truyền thống hoặc tổng kết cuối năm của ngành, địa phương, đơn vị.

- Các ngành có đông cán bộ, công chức như ngành Giáo dục-Đào tạo, ngành Y tế và các đoàn thể cần xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến từ huyện đến tỉnh.

- Công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến cần tổ chức chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác, có tác dụng giáo dục, nêu gương; tránh làm hình thức, phô trương, lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo cuộc vận động các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

- Ngành Giáo dục-Đào tạo: phát động cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương của Bác trong cán bộ, giáo viên, học sinh nhân dịp năm học mới; tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn ngành về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

- Ngành Y tế: phát động cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành và tổ chức Hội nghị gặp mặt ở cấp huyện, bắt đầu từ tháng 9 năm 2009 đến cuối tháng 12 năm 2009; tổ chức gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến cấp tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2010).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, tổng hợp việc thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục có các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động; đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh bám sát nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị.

Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự đi vào lòng người, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả trong toàn xã hội, đề nghị cấp uỷ, ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động tại địa phương, đơn vị mình đạt kết quả và yêu cầu đề ra./-

T/M BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ BÍ THƯ TỈNH UỶ
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Tiến

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam