quyết định các ban chuyên môn 

     

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

___________ 

Số: 84 /QĐ - HH

 

 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 Lâm Đồng, ngày 24 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập các Ban chuyên đề Hiệp hội Doanh nghiệp.

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

 

- Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã được Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số: 1170/QĐ-UBND ngày 01/06/2017;

- Căn cứ kết luận hội nghị ban chấp hành ngày 17/8/2018.

         - Theo đề nghị của Chánh văn phòng Hiệp hội

               

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Thành lập các ban chuyên đề trực thuộc Hiệp hội, cụ thể nhu sau:

1/ Ban đối ngoại, phát triển hội viên và tổ chức Hội:

- Trưởng ban:Ông Đinh Minh Quý, Chủ tịch Hiệp hội.

- Phó ban:      Ông Hoàng Văn Quang , PCT Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT

 Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc.

- Thành viên: Ông Nguyễn Phục Quốc, UV BCH Hiệp hội,

 Giám Đốc công ty Xây lắp điện Quốc Hương.

- Thành viên: Ông Chế Anh, UV BTV Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT

                       Công ty CP Phát triển nhà Lâm Đồng.

-Thành viên:  Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, PCT Hiệp hội,

 Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến.

         - Thành viên:   Ông Nguyễn Ngọc Đồng, UV BCH Hiệp hội,

                                                Chủ tịch Chi hội DN huyện Đức Trọng

                                                Giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy.

*Nhiệm vụ:

- Ban đối ngoại mang hình ảnh và uy tín của hiệp hội trong toàn bộ các hoạt động đối ngoại. Giữ mối quan hệ thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động của Hiệp hội. Gắn kết các hoạt động của các ban chuyên môn trong các quan hệ, giao dịch với các tổ chức, các Hiệp hội trong và ngoài nước. Cùng với Chủ tịch và Ban thường vụ thực hiện các hoạt động đối ngoại trên mọi mặt hoạt động và công tác. Tham gia và chủ động đề xuất các hoạt động đối ngoại với Ban lãnh đạo Hiệp hội.

- Thường xuyên đề xuất giải pháp chăm sóc hội viên, phát triển hội viên mới cũng như về xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội. Phối hợp với các Ban khác thực hiện các hoạt động chung của Hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, hoạt động tôn vinh hội viên và yếu tố giới.

2/ Ban đào tạo

 

- Trưởng ban:   Bà Nguyễn Thị Thu Hiền,

   Giám đốc cty TNHH ActionCOACH, GĐ vùng BNI Việt Nam

   Nhà huấn luyện Doanh Nghiệp tại ActionCoach Việt Nam

- Phó ban:        Ông Trương Văn Đức, UV BCH hiệp hội,

   Ban hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng

- Thành viên:   Ông Ngô Hữu Hay, UV BCH hiệp hội,

   Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh.

- Thành viên:   Ông Nguyễn Văn Dũng , UV BCH hiệp hội,

   Giám đốc Công ty Cổ phần Rượu Bia Đà Lạt .

- Thành viên:   Ông Trịnh Tiến Hữu, UV BCH hiệp hội.

- Thành viên:   Bà Lê Thị Mỹ Hằng , văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp

* Nhiệm vụ:

- Thông qua đào tạo đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh của Hiệp hội, thúc đẩy mạng lưới liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên. Hỗ trợ cho các hoạt động của Ban pháp luật, chính sách. Làm tăng giá trị nhận được từ hiệp hội cho các doanh nghiệp hội viên. Thúc đẩy việc liên kết với các Hội doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế.

- Kết nối trợ giúp đào tạo nội bộ của các nhóm ngành nghề, các doanh nghiệp, các tổ chức Hội doanh nghiệp khác. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập trung cho các hội viên.

- Đào tạo có thu phí, đào tạo theo dự án, chương trình hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan nhà nước cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị, tiếp cận thị trường.

3/ Ban các nhóm ngành nghề, dự án:

- Trưởng ban:  Ông Nguyễn Công Thừa, PCT Hiệp hội

    CT HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần rau Anh Đào.

- Phó ban:        Ông Vũ Văn Tư, PCT Hiệp hội.  

- Phó ban:        Bà Phạm Thị Xuân Hương, UV BCH Hiệp hội

   Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng.

- Thành viên:   Ông Nguyễn Xuân Quang, UV BCH Hiệp hội

    Giám đốc Công TNHH Zen Ca.

    Chủ tịch Chi hội DN huyện Di Linh.

- Thành viên:    Ông Võ Quốc Trang, UV BCH Hiệp hội

    Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng .

 

- Thành viên:   Ông Nguyễn Đình Sơn, UV BCH Hiệp hội

   Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt.

-Thành viên:   Ông Nguyễn Duy Nhã, UV BCH Hiệp hội

   Giám đốc công ty TNHH Phúc Minh.

   Chủ tịch Chi hội DN huyện Đạ Tẻh.

- Thành viên:  Ông Nguyễn Đình Trưởng, UV BCH Hiệp hội

   Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đơn Dương.

   Chủ tịch Chi hội DN huyện Đơn Dương.

* Nhiệm vụ:

- Trợ giúp, tham vấn cho các nhóm ngành nghề thực hiện các chương trình, các công việc của nhóm. Hỗ trợ, xây dựng mối quan hệ liên kết hợp tác, hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm, quy chuẩn sản phẩm,…

- Cùng với các nhóm ngành nghề tổ chức các sự kiện, các hoạt động tạo thêm giá trị gia tăng và thu nhập cho các hội viên trong nhóm và cho nhóm ngành nghề .

- Kết nối hoạt động các Ban chuyên môn khác vào các hoạt động của các nhóm ngành nghề. Phân công trợ giúp và cùng nhóm ngành nghề tham gia các hoạt động các Ban chuyên môn khác về các hoạt động đối ngoại và nội bộ của Hiệp hội theo quy chế, quy định của Hiệp hội.

 - Thực hiện quản lý tất cả các dự án, sự kiện được triển khai thực hiện dưới tên của Hiệp hội. Quản lý, triển khai các dự án mới của Hiệp hội được các tổ chức, doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tài trợ.

- Chủ động, sáng tạo và đề xuất tổ chức các sự kiện, tìm kiếm thị trường, tham quan học tập ….trong và ngoài nước. Chịu trách nhiệm viết và trình bày các đề xuất tổ chức, xin tài trợ của các dự án mới của Hiệp hội.

- Đề xuất người tham gia quản lý các dự án, sự kiện của Hiệp hội. Tùy theo tính chất dự án, Ban thường vụ sẽ phân công trách nhiệm quản lý dự án cho một thành viên cụ thể.

4/ Ban truyền thông, kết nối thương mại, khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

- Trưởng ban:                 Ông Phạm Hoàng, PCT Hiệp hội,

                                                            Giám Đốc Công ty TNHH Ưu Sinh học.

- Phó ban :                      Ông Trần Huy Đường, UV BCH Hiệp hội,

        Giám Đốc công ty Trang trại Langbiang .

- Phó ban:                       Ông Trương Văn Đức, UV BCH Hiệp hội,

        Ban Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng .

- Thành viên:                  Ông Nguyễn Phục Quốc, UV BCH Hiệp hội,

        Giám Đốc công ty Xây lắp điện Quốc Hương.

        Chủ tịch Chi hội DN huyện Lạc Dương.

-Thành viên:          Ông Nguyễn Đắc Cường, UV BCH Hiệp hội,

        Giám Đốc Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt.

 

-Thành viên:         Ông Phạm Đình Quang, UV BCH Hiệp hội,

        CT HĐTV Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh .

        Chủ tịch Chi hội Gỗ Lâm Đồng.

-Thành viên:         Bà Vũ Thị Kim Hòa, UV BCH Hiệp hội,

                                                       Giám Đốc công ty TNHH Trúc Quỳnh.

-Thành viên:         Bà Lê Thị Mỹ Hằng, cán bộ văn phòng Hiệp hội.

* Nhiệm vụ:

- Truyền thông cho thương hiệu của Hiệp hội, đảm bảo duy trì, phát triển và nhận diện thương hiệu Hiệp hội.

- Cân đối hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài. Tăng cường hoạt động truyền thông có thu phí.

- Chủ động đề xuất các chương trình, các sự kiện truyền thông kết hợp với các tổ chức, các Hiệp hội để phát triển thương hiệu của Hiệp hội.

- Cùng với Ban Quản lý dự án, chủ động hỗ trợ hoạt động của nhóm doanh nghiệp, nhóm ngành nghề để tối ưu hóa nguồn lực của nhóm, tạo ra các hoạt động ,các sự kiện để có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của nhóm và của Hội.

- Hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp, nhóm ngành nghề kết nối thương mại, gia tăng giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tiếp cận thông tin khoa học công nghệ,… Đề xuất giải pháp xây dựng website Hiệp hội để đáp ứng mục tiêu không chỉ phục vụ cho Hiệp hội, mà còn hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp hội viên về quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, nhu cầu liên kết hợp tác, tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật …

- Đề xuất chương trình, kế hoạch và thực hiện các chương trình hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo trách nhiệm và vai trò của Hiệp hội.

5/ Ban tài chính, xã hội cộng đồng

- Trưởng ban:       Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, PCT Hiệp hội,

Giám Đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến.

- Phó ban:                             Võ Quốc Trang , UV BCH Hiệp hội

        Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

- Phó ban:             Ông Trần Huy Đường, UV BCH Hiệp hội,

Giám đốc Công ty Trang trại Langbiang .

- Thành viên:        Ông Phạm Minh Đăng, UV BCH Hiệp hội,

Giám đốc Công ty TNHH mỹ phẩm Xuân Trang.

- Thành viên:        gồm các ông bà là Chủ tịch các Chi hội doanh nghiệp

trực thuộc Hiệp hội.

- Thành viên:        Bà Lê Thị Mỹ Hằng, cán bộ văn phòng Hiệp hội.

 

 

* Nhiệm vụ:

- Tham gia quản lý các nguồn tài chính nội bộ, các nguồn thu - chi nội bộ; nguồn vào ra các dự án, nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước, các tổ chức tài trợ, hỗ trợ.

- Phối hợp với các Ban và nhóm ngành nghề đề xuất xin dự án và các nguồn tài trợ từ bên ngoài Hiệp hội, phối hợp với Ban quản lý dự án giám sát hoạt động tài chính của dự án.

- Có kế hoạch đề xuất tạo nguồn thu và phát triển tài chính để bảo đảm các hoạt động của Hiệp hội ổn định và ngày càng mở rộng phục vụ lợi ích của hội viên và Hiệp hội.

- Đề xuất triển khai các hoạt động từ thiện vì cộng đồng của Hiệp hội. Kết nối các hoạt động từ thiện các hoạt động vì cộng đồng của các doanh nghiệp hội viên, các nhóm ngành nghề thành hoạt động chung của Hiệp hội,

 - Kết nối với các tổ chức, các hiệp hội, các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động từ thiện vì cộng đồng chung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6/ Ban chính sách pháp luật :

- Trưởng ban:       Ông Vũ Văn Tư, PCT hiệp hội.

- Phó ban:                             Ông Đoàn Trọng Phương, UV BCH Hiệp hội,

CT HĐQT Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng.

- Phó ban:                             Bà Nguyễn Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật

-Thành viên:         Ông Phùng Quý Ngọc, UV BCH Hiệp hội,

PCT Hiệp hội du lịch Lâm Đồng,

PCT HĐQT công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng.

 -Thành viên:        Ông Phạm Đình Quang, UV BCH Hiệp hội,

CT HĐTV Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh.

Chủ tịch Chi hội Gỗ Lâm Đồng

- Thành viên:        Ông Nguyễn Văn Bảo, UV BCH Hiệp hội,

PTGĐ công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm.

- Thành viên:        Bà Đinh Thị Mỹ Phượng, UV BTV Hiệp hội,

Giám đốc  công ty TNHH Quảng Thái.

               

* Nhiệm vụ:

- Giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy chế, quy định của nhà nước, chính quyền địa phương và của Hiệp hội, tập trung vào hoạt động của hội viên và các tổ chức trực thuộc.

- Tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp phản ánh về những khó khăn vướng mắc, tranh chấp của các doanh nghiệp, kiến nghị cơ quan chức năng tháo gỡ giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp. Đưa ra kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ các chính sách của Nhà nước không còn phù hợp, gây cản trở ,khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban đào tạo Ban Truyền thông triển khai các quy định nội bộ, tuyên truyền đào tạo, cập nhật những chủ trương chính sách mới cho hội viên.

- Thay mặt, đại diện cho Hiệp hội kiểm tra hướng dẫn hoạt động của Trung tâm Tư vấn Pháp luật, tham gia cùng cơ quan ban ngành tổ chức có liên quan trình bày các kiến nghị,giải pháp cho các vấn đề được xin ý kiến góp ý.

Điều 2: Các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động hàng năm của Hiệp hội chủ yếu dựa vào đề xuất từ các Ban của Hiệp hội. Do vậy, các Ban chuyên môn chủ động tham mưu, đề xuất nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động về Ban thường trực Hiệp hội một năm 04 (bốn) lần vào đầu tháng hàng quý (không kể phát sinh, đột xuất ). Riêng quý 4 hàng năm có thêm đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động của cả năm sau. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các chương trình hoạt động sau khi được Ban Chấp hành thông qua, cũng như các nội dung chỉ đạo của thường trực Hiệp hội.

 - Chế độ sinh hoạt định kỳ của các Ban ít nhất 1 quý một lần và do Trưởng Ban mời họp. Trong quá trình hoạt động nếu có biến động về nhân sự, Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ kịp thời củng cố, kiện toàn để bảo đảm yêu cầu hoạt động của các Ban.

Điều 3: Văn phòng Hiệp hội, các doanh nghiệp hội viên, các Chi hội doanh nghiệp, Trung tâm Tư vấn Pháp luật, các UV BCH Hiệp hội và các ông bà có tên trên căn cứ quyết định thực hiện.

Quyết định này thay thế quyết định số 10 /2014 QĐ-HH  ngày 04.12.2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để TH);

- Các DN hội viên, UVBCH (để biết).

- Lưu VPHH.

 

                    TM.BAN CHẤP HÀNH                      

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

Đinh Minh Qúy