Thông tin liên hệ

1. Trưởng ban chỉ đạo:

Ông Trương Văn Thu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0913.865294, 0979.765294

2. Trưởng ban tổ chức:

Ông Phùng Khắc Đồng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.762464, 0983.762464

3. Trưởng Tiểu ban Nội dung:

Ông Đoàn Vinh Quang

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0913.743630

4. Trưởng Tiểu ban Chuyên môn và Kiểm tra điều lệ giải:

Ông Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0913.173304

5. Trưởng Tiểu ban Tài chính - Hậu cần - Lễ tân:

Ông Nguyễn Đức Ngân

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0903.738903