Văn phòng 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA ỦY VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

(Theo Quy định số 01-QĐ/ĐU ngày 22/10/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy)

 

1- Chức năng.

- Là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Đảng uỷ, giúp Đảng uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; đề xuất chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo chế độ, nguyên tắc quản lí tài chính, tài sản của Đảng bộ.

- Trực tiếp quản lí tài chính, tài sản của Đảng uỷ và cơ quan Đảng uỷ; đảm bảo hậu cần cho hoạt động của cấp uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ.

2- Nhiệm vụ.

2.1- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo:

- Chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc.

- Đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của Đảng uỷ.

- Sơ kết, tổng kết thực tiễn và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn phòng cấp uỷ.

2.2- Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát:

- Công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ; chế độ cung cấp thông tin cho các đồng chí đảng uỷ viên và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đoàn thể khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lí các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lí khai thác mạng nội bộ theo quy định của Văn phòng Tỉnh uỷ. Thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 84 – QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác Đảng; công tác thu nộp và sử dụng đảng phí của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

2.3- Thẩm định, phối hợp:

- Văn bản, tài liệu của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ, các đoàn thể khối trước khi trình Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản…

- Tham gia phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.

- Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy chế của Đảng các cấp.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức cơ quan Đảng uỷ; quản lí hồ sơ cán bộ thuộc cơ quan Đảng uỷ. Tổ chức tuyển dụng cán bộ công tác tại cơ quan Đảng uỷ.

2.4- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao:

- Tiếp nhận đơn thư gửi đến Đảng uỷ.

- Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy chế của Đảng các cấp; tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đoàn thể khối. Giúp Đảng uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. Tổ chức quản lí, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ.

- Quản lí, tổ chức khai thác tài liệu, phông lưu trữ của Đảng theo quy định.

- Giúp Thường trực Đảng uỷ công tác quản lí tài chính, tài sản của Đảng uỷ, cơ quan Đảng uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đảng uỷ và cơ quan Đảng uỷ.

- Là đầu mối giúp Thường trực Đảng uỷ xử lí công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ theo quy chế; phối hợp, điều hoà hoạt động của các Ban Đảng uỷ nhằm tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng uỷ.

- Tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; các hội nghị, lớp học do Đảng uỷ triệu tập, tổ chức, các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.

3- Tổ chức bộ máy và biên chế.

- Lãnh đạo Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng.

- Các bộ phận: Tổng hợp, văn thư lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, lái xe.

- Biên chế: 6 cán bộ (không kể hợp đồng lao động).