Ủy ban Kiểm Tra 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

 

(Theo Quy định số 01-QĐ/ĐU ngày 22/10/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy)

 

1- Chức năng.

- Là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; thực hiện các nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng uỷ.

2- Nhiệm vụ.

2.1- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo:

- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng các cấp. Giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật trong Đảng bộ.

- Sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; chương trình, kế hoạch công tác của uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

2.3- Thẩm định, thẩm tra, phối hợp:

- Thẩm định kế hoạch, đề án của các Ban Đảng uỷ, các tổ chức cơ sở đảng về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trước khi trình Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp uỷ.

- Phối hợp với các Ban và Văn phòng Đảng uỷ giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

2.4- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ giao.

3- Tổ chức bộ máy.

- Lãnh đạo cơ quan UBKT Đảng uỷ gồm: Chủ nhiệm và 01 Phó chủ nhiệm.

- Biên chế: 4 cán bộ chuyên trách.