Liên hệ 

1. Ban Tổ chức Đảng ủy

-         Số điện thoại: 0633.837.358

-         Email: duk.btc@lamdong.gov.vn

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

-         Số điện thoại: 0633.540.915

-         Email: duk.btg@lamdong.gov.vn

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

-         Số điện thoại: 0633.837.359

-         Email: duk.ubkt@lamdong.gov.vn

4. Văn phòng Đảng ủy

-         Số điện thoại & fax: 0633.822.612 (hoặc 0633.837.871)

-         Email: duk.vp@lamdong.gov.vn