Ban Tuyên giáo 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

 

(Theo Quy định số 01-QĐ/ĐU ngày 22/10/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy)

 

1- Chức năng.

- Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá, công tác tuyên truyền; biên soạn lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng uỷ.

2- Nhiệm vụ.

2.1- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức; kịp thời báo cáo, kiến nghị với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung công tác tuyên giáo trong từng thời kỳ.

- Tham mưu các Nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác tuyên giáo.

2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể khối trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và Tỉnh uỷ.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương và của Đảng bộ.

2.3- Phối hợp:

- Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể khối và các cơ quan có liên quan nhằm thực hiện tốt công tác tuyên giáo.

2.4- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.

3- Tổ chức bộ máy và biên chế.

- Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và 01 Phó Ban.

- Biên chế: 03 cán bộ.