Ban Tổ chức 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

 

(Theo Quy định số 01-QĐ/ĐU ngày 22/10/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy)

 

1- Chức năng.

- Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng uỷ.

2- Nhiệm vụ.

2.1- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo:

- Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, quy định, kế hoạch của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ; cụ thể hoá chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ sức khoẻ cán bộ.

- Xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Tham mưu về công tác cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng uỷ quản lí.

- Sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lí cán bộ theo quy định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Công tác quản lí hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

- Các kế hoạch, quy hoạch về cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng, của cơ quan Đảng uỷ trước khi trình Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Thẩm định và trình Ban Thường vụ Đảng uỷ nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lí.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên trong khối có vấn đề về lịch sử chính trị và lịch sử chính trị hiện nay theo quy định.

2.4- Phối hợp:

- Phối hợp với Văn phòng và các Ban Đảng uỷ, cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ có ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử….đối với đảng viên trong khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lí (khi có yêu cầu).

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ tham gia với các Ban Đảng Tỉnh uỷ, đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về công tác cán bộ và quản lí cán bộ đối với cấp uỷ viên thuộc diện Đảng uỷ khối quản lí.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lí.

- Được cử cán bộ dự các kì họp của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Quản lí tổ chức bộ máy và biên chế các Ban, Văn phòng Đảng uỷ và cơ quan Hội Cựu chiến binh khối.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng uỷ.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; quản lí, khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên.

3- Tổ chức bộ máy và biên chế.

- Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và 01 Phó Trưởng Ban.

- Các bộ phận: Tổ chức cán bộ; cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; văn phòng Ban.

- Biên chế: 05 cán bộ.