Văn phòng - Nhân sự 


Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Email: vinhnt@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Trần Thanh Bình

Chức vụ: Chuyên viên

Email: binhtt@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Trần Xuân Quảng

Chức vụ: Kế toán

Email: quangtx@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ

Email: lynt@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Lái xe