Ban Tuyên giáo - Nhân sự 


Họ và tên: Lương Văn Mừng

Chức vụ: UVBTV - Trưởng ban

Email: munglv@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Văn Bằng

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Email: bangnv@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Mai Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hanhnm@lamdong.gov.vn