Ban Tổ chức - Nhân sự 


Họ và tên: Võ Đăng Thạnh

Chức vụ: UVBTV - Trưởng ban
Email: thanhvd@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Thị Nga Oanh

Chức vụ: ĐUV - Phó Trưởng ban

Email: oanhntn@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Đỗ Thị Thu Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Email: thuydtt@lamdong.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Tràng Cảnh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: canhnt@lamdong.gov.vn