Sinh hoạt đảng

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”
Trang sau >>