Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

NGHỊ QUYẾT

Về nâng cao chất lượng sinh hoạt

chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

(Nghị quyết 06-NQ/ĐU ngày 24/4/2012)

 

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Thông qua đó các cấp ủy và đội ngũ đảng viên đã có nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW cho thấy nhìn chung nền nếp sinh hoạt, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, lúng túng trong việc sinh hoạt chuyên đề; còn có đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt, trong đó chủ yếu đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nội dung sinh hoạt còn nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu; một số nơi tình thân ái và thương yêu đồng chí bị giảm sút; nhiều cấp ủy chưa thông qua sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình và diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên; chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm, hạn chế trên là do: còn một bộ phận cấp ủy và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng; năng lực vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về sinh hoạt chi bộ chưa tốt; việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng chưa được chú trọng; nặng về công tác chuyên môn; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng” như sau:

I- Mục tiêu, yêu cầu.

1- Làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

2- Các chi bộ thuộc 02 loại hình tổ chức cơ sở đảng trong khối (cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp) thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp uỷ cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

3- Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp uỷ nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

II- Nhiệm vụ và giải pháp.

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ.

Trước hết các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ cũng như việc đóng đảng phí hàng tháng theo quy định.

Chi bộ phải đảm bảo sinh hoạt định kỳ một tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần; mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, công tác hợp lý để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

- Trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ cần thực hiện đúng các nguyên tắc của tổ chức đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Chi ủy, chi bộ cần lắng nghe, tiếp thu những ý kiến chính đáng của đảng viên và quần chúng, tạo điều kiện cho đảng viên và quần chúng giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy.

- Việc đánh giá, khen thưởng chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Các cấp ủy đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Bí thư chi bộ cùng chi ủy cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung, địa điểm, thời gian để đảng viên tham gia và chuẩn bị ý kiến phát biểu.

- Các đảng ủy làm tốt việc chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ mình trong từng thời gian và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt. Mỗi đảng ủy chỉ đạo điểm về sinh hoạt trong từng loại hình chi bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm tốt trong sinh hoạt chi bộ.

- Các buổi sinh hoạt phải ghi biên bản thể hiện rõ nội dung sinh hoạt, nghị quyết được thể hiện bằng văn bản, lưu trữ tài liệu, hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Việc ra nghị quyết của chi bộ cần cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lắp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công người thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của chi bộ.

- Định kỳ 06 tháng một lần, các đảng ủy cơ sở cần kiểm tra sinh hoạt chi bộ; nghe các chi bộ phản ánh tình hình và kiểm tra sổ biên bản, phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm, sau đó thông báo để các chi bộ nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau; thông báo đảng viên vắng sinh hoạt trong phạm vi tổ chức cơ sở đảng và báo cáo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối. Tổng kết hằng năm của các đảng bộ có nội dung kiểm điểm, đánh giá về việc duy trì nền nếp sinh hoạt và thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Đảng uỷ khối sẽ đột xuất tham dự sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng để giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Các đồng chí Đảng uỷ viên, các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ khối thường xuyên phối hợp tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương các cấp ủy, chi bộ và đảng viên đã chỉ đạo, làm tốt trong sinh hoạt chi bộ, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong việc duy trì và chấp hành kỷ luật, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ.

3- Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực và phù hợp đặc điểm tổ chức cơ sở đảng.

- Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ cần khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt; gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt với việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chủ đề với những tiêu chí cụ thể phù hợp từng lĩnh vực công tác của cán bộ, đảng viên.

- Chi bộ, chi ủy thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý; kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; có kế hoạch giúp đỡ những đảng viên gặp khó khăn để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

- Trong sinh hoạt chi bộ, bí thư, cấp ủy điều hành linh hoạt, làm tốt việc nêu vấn đề, gợi ý thảo luận, cung cấp thông tin, tình hình có liên quan đến các nội dung thảo luận, tổ chức việc thảo luận đúng trọng tâm, tổng hợp, kết luận chính xác các nội dung, các vấn đề mà chi bộ đã thảo luận.

Sinh hoạt định kỳ: Kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự, chú trọng những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp những thông tin có định hướng cho đảng viên. Trao đổi những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, chính trị, xã hội... để đảng viên cập nhật và tiếp cận kiến thức và những vấn đề mới.

Căn cứ nghị quyết, kết luận của kỳ họp trước để kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên; mỗi kỳ sinh hoạt, đảng viên, chi bộ đặc biệt quan tâm tới sớm phát hiện khuyết điểm, biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Kịp thời và thẳng thắn đấu tranh phê bình, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể nhằm sớm ngăn ngừa những vi phạm có thể dẫn tới nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật; biểu dương những cấp ủy viên, đảng viên thực hiện tốt.

Nội dung sinh hoạt chi bộ cần tập trung bàn để lãnh đạo giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, bức xúc, nổi cộm, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng. Thông qua sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn của đảng viên, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước. Trong lãnh đạo chuyên môn, chi bộ tập trung vào việc bàn và định hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, động viên tinh thần trách nhiệm, ý thức đảng viên và sự gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ trong chi bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Chi bộ cần ấn định lịch sinh hoạt chi bộ vào ngày 03 hàng tháng (nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì chuyển vào ngày kế tiếp).

 Sinh hoạt chuyên đề: Chi ủy và chi bộ chủ động lựa chọn chuyên đề từ đầu năm, phân công chuẩn bị kỹ nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Lựa chọn các chuyên đề cần sát thực, phù hợp chức năng nhiệm vụ của chi bộ, chức trách, nhiệm vụ và trình độ của đảng viên. Mỗi chuyên đề cần phân công những đảng viên am hiểu nội dung, có khả năng thuyết trình chuẩn bị, trình bày và hướng dẫn để đảng viên trao đổi, thảo luận. Chi ủy nghiên cứu kỹ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị, định hướng đảng viên nêu ý kiến thảo luận những vấn đề có tác dụng điều chỉnh nhằm đạt hiệu quả công tác lãnh đạo của chi bộ. Hàng năm cần gợi mở, đề xuất các chuyên đề mà nhiều đảng viên quan tâm.

Ngoài các phương thức nêu trên, các cấp ủy vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt, đồng thời tùy từng điều kiện để tổ chức sinh hoạt chính trị, tham quan, dã ngoại, giáo dục truyền thống... Chuyên đề sinh hoạt từng quý của các chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở), đảng uỷ cơ sở gửi về Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh để nghiên cứu, phổ biến nhân rộng trong Đảng bộ khối (trừ những nội dung thuộc chế độ bảo mật).

4- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy.

- Tập thể cấp uỷ, trước hết là đồng chí bí thư cần đầu tư thời gian, trí tuệ cho công tác xây dựng Đảng, nhất là đầu tư nghiên cứu nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ.

- Các cấp ủy đảng chú trọng kiện toàn đội ngũ chi ủy bảo đảm số lượng, chất lượng; chi ủy, nhất là bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng (chú trọng phẩm chất và năng lực điều hành, tổ chức thực hiện công việc), tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cho cấp uỷ viên, chi uỷ viên. Đảng uỷ cơ sở thường xuyên cập nhật, thông tin những kiến thức mới cho chi ủy theo phương châm “cần đâu học đó, thiếu gì học nấy” chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ.

- Định kỳ tổ chức tập huấn, gặp mặt, biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu, chi bộ tiêu biểu, hội thi bí thư chi bộ giỏi, giao lưu giữa các chi bộ... thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong từng công việc, giúp cho bí thư chi bộ và chi ủy nâng cao năng lực điều hành, tổ chức các hoạt động của chi bộ.

5- Đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo cơ chế, sự phối hợp và những điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của chi bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ của chi ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

- Thống nhất hệ thống sổ sách của mỗi chi bộ gồm: Sổ ghi nội dung sinh hoạt chi uỷ; sổ sinh hoạt chi bộ; sổ theo dõi, quản lý đảng viên; sổ theo dõi thu, chi đảng phí, kinh phí hoạt động của chi bộ và các loại sổ sách theo quy định.

III- Tổ chức thực hiện.

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ Nghị quyết này, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, đảng bộ; xây dựng mô hình chi bộ điểm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Giao Thường trực Đảng ủy chỉ đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Giao Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu và hướng dẫn cụ thể tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt chi bộ.

- Giao Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

 Nghị quyết này phổ biến đến các chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh để triển khai thực hiện./.