Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” .
Thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW và Kế hoạch số 17 KH/TƯ ngày 01/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 02/7/2010 của Ban chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 08/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động từ năm 2007 đến năm 2010.
Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/TG ngày 04/02/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề.
Trang sau >>