Tổng kết 4 năm (2007 - 2010) thực hiện cuộc vận đồng 

TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

(2007 - 2010)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 02/7/2010 của Ban chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 08/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động từ năm 2007 đến năm 2010 như sau:

A – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn chăm lo giữ gìn và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đạo đức cách mạng. Tuy nhiên trong thời kỳ đổi mới, thực trạng và mức độ suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những tiêu cực trong xã hội là một nguy cơ, thách thức lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Nhận thức được nguy cơ trên và trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Bộ chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng (03/2/2007) đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thực hiện cuộc vận động làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Sau khi quán triệt chỉ thị 06 - CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ   khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động trong toàn đảng bộ một cách nghiêm túc; cụ thể là: hàng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động và tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề trong toàn Đảng bộ, thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng uỷ; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho báo cáo viên của Đảng uỷ; hướng dẫn các TCCSĐ xây dựng chuẩn mực đạo đức, tiêu chí phấn đấu “làm theo” sát với tình hình của đơn vị để đảng viên, CBCC, viên chức thực hiện; chỉ đạo một số TCCSĐ làm điểm kết hợp với kiểm tra, giám sát thực tế; tổ chức hội nghị giao ban theo cụm, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện cuộc vận động. Hàng năm, thông qua kiểm tra, thẩm định các TCCSĐ trong sạch vững mạnh, các tổ công tác của Đảng uỷ tập trung kiểm tra sâu về thực hiện cuộc vận động, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở trong tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, các TCCSĐ trực thuộc cũng đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo của cấp mình; triển khai  từng bước cuộc vận động theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Trong quá trình hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo các TCCSĐ luôn được củng cố, nhất là, sau Đại hội cơ sở những TCCSĐ có thay đổi về nhân sự đều kịp thời kiện toàn, bổ sung, đảm bảo số lượng, thành phần, chất lượng để chỉ đạo việc thực hiện cuộc vận động; phương thức, nội dung hoạt động từng bước đi vào nền nếp đáp ứng yêu cầu, mục đích và tầm quan trọng của Cuộc vận động mà Bộ chính trị đã xác định.

2- Việc triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 06 – CT/TW và các chuyên đề Cuộc vận động

 Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt các văn bản, tài liệu của cuộc vận động, cụ thể:

- Năm 2007, Đảng uỷ tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ nội dung cơ bản Chỉ thị 06 – CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai nghiên cứu chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; nghiên cứu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và tác phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Kết quả học tập đạt 98,7%.

- Năm 2008, cán bộ, đảng viên, công chức được học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Kết quả học tập đạt 97%.

- Năm 2009, Đảng uỷ tổ chức học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, kết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Kết quả học tập đạt 95,04%.

- Năm 2010, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự TSVM, "là đạo đức, là văn minh". Kết quả học tập đạt 98,8%.

Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất chủ trương lãnh đạo lấy tổ chức cơ sở đảng làm đơn vị học tập, Đảng uỷ chỉ tổ chức 2-3 lớp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng uỷ giao cho Công đoàn viên chức tổ chức học tập cho đoàn viên công đoàn trong khối, bảo đảm tất cả đảng viên, CBCC, viên chức đều được tham gia học tập, quán triệt các chuyên đề của cuộc vận động.  Sau khi tổ chức học tập xong, các TCCSĐ đã hướng dẫn cho đảng viên, CBCC, viên chức viết bản thu hoạch và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua học tập, hầu hết đảng viên, CBCC, viên chức nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn khởi, tin tưởng vào kết quả thắng lợi của cuộc vận động; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động ở mỗi tập thể, cá nhân;   củng cố niềm tin, động lực phấn đấu, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện bản thân để không ngừng hoàn thiện nhân cách. Đảng viên, CBCC, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã xây dựng phong cách làm việc chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh kỉ luật kỉ cương, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; coi trọng việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống chủ nghĩa cá nhân, thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm, tình trạng tham ô, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ; thực hiện tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…

3 - Công tác tuyên truyền và tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

a- Công tác tuyên truyền

 - Công tác tuyên truyền cuộc vận động được quan tâm cả về nội dung lẫn hình thức. Những TCCSĐ có cách làm hay như: Đảng bộ Đài PTTH, Chi bộ Báo Lâm Đồng, Chi bộ Hội Văn nghệ, Nhà sáng tác, Hội Nhà báo chỉ đạo mở chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động, thường xuyên có những tin bài về gương gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác, biên dịch các tin, bài, phóng sự, câu chuyện về Bác sang tiếng K’Ho phát trên sóng phát thanh truyền hình Lâm Đồng; các phóng sự về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng viên; chỉ đạo phối hợp triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ; xây dựng chuyên mục “Nhớ lời Bác dạy”….Các đoàn thể chính trị xã hội cũng có nhiều hình thức tuyên truyền như tổ chức thi tìm hiểu, sân khấu hoá, văn nghệ về chủ đề Bác Hồ kính yêu trong đoàn viên, hội viên. Một trong những hình thức tuyên truyền rất sinh động và hiệu quả đó là 100% cơ quan, đơn vị trong khối đã tổ chức chào cờ đầu tuần và duy trì các nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ thiết thực, phong phú. Nội dung sinh hoạt dưới cờ cơ bản được chuẩn bị nghiêm túc, tập trung chủ yếu về tư tưởng, tìm hiểu những mẩu chuyện kể về tấm gương của Bác, về những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và những ngày truyền thống của ngành…giúp cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức thấm nhuần những lời dạy của Bác, khắc sâu lòng tự hào dân tộc, từ đó xây dựng lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, dân tộc và gắn bó với ngành... Thông qua việc sinh hoạt tư tưởng dưới cờ giúp cho đảng viên, CBCC, viên chức hiểu sâu hơn về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác để mỗi người chúng ta soi rọi và liên hệ bản thân, từ đó xây dựng cho mình một phong cách sống, lối sống chuẩn mực và tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Thể hiện rõ nét nhất là khắc phục được tình trạng đi làm việc không đúng giờ; việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc giảm đáng kể, có ý thức thực hành tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, hoặc sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ thường lồng ghép sinh hoạt về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc dành thời gian đánh giá tình hình đạo đức, lối sống của đảng viên, CBCC, viên chức trong cơ quan, đơn vị; kiểm điểm và bàn biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kế hoạch được giao; giúp cho mỗi người tự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống…

b- Tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh chọn 38 đồng chí đạt giải cao trong thi viết ở cơ sở để tổ chức Hội thi cấp Đảng uỷ. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế kết hợp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong các năm, gắn với những ngày kỷ niệm truyền thống của ngành để tổ chức Hội thi đa dạng hóa về phương pháp, nội dung, hình thức đảm bảo nội dung trọng tâm của Cuộc vận động.

Năm 2008 toàn Đảng bộ có 921 cán bộ đảng viên, công chức viên chức dự thi. Nổi bật là Hội thi của Đảng bộ Sở Tài chính, Cục Thuế, ngành Giáo dục gây ấn tượng mạnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Năm 2009 và 2010, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác, 40 năm thực hiện Di chúc của Người, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ tới việc “làm theo” của tập thể, cá nhân. Hình thức tổ chức Hội thi rất sinh động, có sức lan toả, thu hút đông đảo đội ngũ công chức tham gia; phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, thực hiện tháng hành động trồng cây, trồng rừng phân tán…Ngoài ra các đoàn thể trực thuộc như: Công đoàn viên chức, đoàn khối cũng tổ chức Hội thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác”, kể chuyện tấm gương đạo đức của Người và Hội thi “Tuổi trẻ Đoàn khối học tập và làm theo lời Bác” thu hút 17.327 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các Hội thi được tổ chức thực sự là những đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng, tác động mạnh mẽ và làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy và đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả trong toàn xã hội.

II- Kết quả việc “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1- Xây dựng các chuẩn mực đạo đức, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo Đảng uỷ hướng dẫn các TCCSĐ xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; nhiều đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức, quy chế, quy ước ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Một số TCCSĐ có những sáng tạo trong liên hệ thực tế như Đảng bộ bệnh viện y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch; Đảng bộ và các đoàn thể Sở Y tế thực hiện 12 điều y đức và quy tắc ứng xử của người cán bộ y tế khi phục vụ nhân dân; chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đảng bộ Sở Nội vụ xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện quy chế quản lí chi tiêu tài chính trong cơ quan, phương thức giám sát, phòng ngừa lãng phí, tham ô; chi bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tấm gương của Bác. Trên cơ sở các chuẩn mực chung đã được thảo luận, thông qua, cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan hướng dẫn cho đảng viên, CBCC, viên chức đăng ký “làm theo”, mức phấn đấu của năm sau cao hơn năm trước; cuối năm căn cứ mức phấn đấu và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân để đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ theo quy trình. Các đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị gương mẫu tự liên hệ kiểm điểm sau khi học tập các chuyên đề; đăng ký thi đua, tự giác rèn luyện và phấn đấu trong công việc, cuộc sống. Từ những hoạt động trên, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sửa đổi tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính…thực sự là những tấm gương để mỗi tổ chức Đảng, đảng viên học tập, noi theo. Nổi bật là những phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” của Mặt trận tổ quốc, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Đoàn thanh niên, “Lương y như từ mẫu” của ngành Y tế, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục, “Mỗi cá nhân, tập thể gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ… Điển hình trong thực hiện Cuộc vận động là các đơn vị: Đảng bộ Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Y tế, Đài PTTH, Trường CĐSP Đà Lạt, chi bộ Tỉnh Đoàn …cá nhân tiêu biểu có đồng chí Nguyễn Trúc Bồng Sơn, đảng viên Sở NN-PTNT với đề tài nghiên cứu khoa học “Lựa chọn, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để phòng trừ sâu bệnh hại chính trên rừng thông trồng Lâm Đồng”, tham mưu về cơ chế chi trả và quản lý sử dụng tiền thu được từ dịch vụ chi trả môi trường rừng; bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, một trong 20 thầy thuốc trẻ được tuyên dương toàn quốc với đề tài “Bước đầu ứng dụng phác đồ điều trị mới trong điều trị ngộ độc hoá chất Paraquat”; đồng chí Roda Búp, đoàn viên Sở NNPTNT, là thanh niên dân tộc thiểu số được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biểu dương năm 2009; bác sỹ Trần Ngọc Trung - Sở y tế  được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá cao đề tài “Tác dụng của nấm Hồng chí Đà Lạt trong điều trị rối loạn Lipit máu”; đảng viên Phạm S - Sở Khoa học Công nghệ với đề tài cải tiến kỹ thuật, nhân giống cây mác mác….

2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1-Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Một trong những tiêu chí cơ bản đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động chính là thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chỉ tiêu được giao của cơ quan, đơn vị hàng năm. Cấp uỷ các TCCSĐ đã lãnh đạo đảng viên, CBCC, viên chức nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy hoạch về phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương Lâm Đồng giai đoạn 2006 – 2010. Đặc biệt đã tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền và tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đặt ra; tham gia chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai tốt Kế hoạch 30 – KH/TU về kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc. Đảng uỷ và cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc lãnh đạo và tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCC các cơ quan cấp tỉnh; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, giải quyết việc làm rộng khắp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 Các TCCSĐ khối Đảng với vai trò tham mưu giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chất lượng tham mưu ngày càng được nâng lên, nổi bật là: Tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010; về phát triển du lịch, phát triển công nghiệp; đầu tư, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XII trên địa bàn tỉnh; triển khai các hướng dẫn thực hiện Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Giúp Tỉnh uỷ đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết đã được Tỉnh uỷ ban hành…

Các TCCSĐ khối cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên một số lĩnh vực chủ yếu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, văn hoá xã hội, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ được đẩy mạnh; giải quyết các vấn đề bức xúc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiếu kiện về đất đai, thực hiện các Nghị quyết, đề án của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; xây dựng nông thôn mới và vận dụng triển khai cho các xã, thôn có trên 30% hộ đói nghèo. Bên cạnh đó các đơn vị khối cơ quan nhà nước tập chung chủ yếu vào lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến trên các mặt cả về thể chế hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước chấn chỉnh công tác chỉ đạo, quản lý hành chính, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, sự chậm trễ trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân; phần lớn các Sở, ngành đã thực hiện việc niêm yết công khai các quy định hành chính tại công sở, nơi tiếp dân, xem xét, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết; thực hiện mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm bớt sự phiền hà cho công dân. Ý thức của đảng viên, CBCC, viên chức trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, kịp thời, sát cơ sở; tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, CBCC, viên chức được nâng lên; hạn chế rất nhiều tình trạng quan liêu, hách dịch, vòi vĩnh, xa rời nhân dân, từng bước tạo được mối quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. Việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí được chỉ đạo thực hiện quyết liệt bằng những việc làm cụ thể như tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ ngân sách, dừng mua sắm xe ôtô, các trang thiết bị đắt tiền, không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, kết quả tiết kiệm chi hành chính được hàng trăm tỉ đồng; triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, định mức sử dụng tài chính, tài sản công…

Các TCCSĐ khối sự nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cụ thể: Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Giáo dục đào tạo có sự thay đổi mạnh mẽ, mạng lưới trường lớp ngày càng phát triển, đội ngũ giáo viên đã đạt chuẩn, có nơi 20% đạt trình độ trên chuẩn, duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Chương trình khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh được triển khai thực hiện; cơ chế quản lí, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ được đổi mới. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai rộng rãi, mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị được kiện toàn, củng cố và đầu tư đúng mức; trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ, y đức của đội ngũ nhân viên y tế đã có những chuyển biến nhất định, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện; chủ động khống chế được dịch bệnh trên địa bàn. Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh... 

Các tổ chức đảng khối đoàn thể đã tham mưu cho Tỉnh ủy nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác vận động quần chúng. Thông qua các phong trào đã xuất hiện những mô hình, những cách làm hay như: Mô hình tuổi trẻ sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, mô hình VAC của Hội Nông dân; phong trào giúp nhau xoá đói, giảm nghèo của Hội Cựu chiến binh; Mái ấm công đoàn, phong trào lao động sáng tạo trong công nhân viên chức, đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào mỗi cơ sở đoàn 1 công trình mang tên Bác. Vai trò của tổ chức Đảng khối đoàn thể còn được thông qua việc lãnh đạo tổ chức các hoạt động chính trị có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn xã hội tham gia xóa nhà tạm cho hộ nghèo”; thực hiện tốt chủ trương của UBND Tỉnh về giúp xã nghèo xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Điều nổi bật ở đây là xây dựng tinh thần đoàn kết của quần chúng nhân dân, tinh thần tương thân, tương ái, tính cộng đồng trách nhiệm và lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự đổi mới của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

2.2- Công tác xây dựng Đảng

-Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện Cuộc vận động; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng được đề cao, ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng được nâng lên, hạn chế tình trạng lợi dụng phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được chú trọng cả về lượng và chất, từ năm 2007 đến năm 2010 toàn đảng bộ kết nạp được 515 đảng viên mới. Chất lượng TCSSĐ ngày càng được nâng lên: năm 2007 có 72,5% TCCSĐ đạt Trong sạch vững mạnh; năm 2008: 76,1%; năm 2009: 76,47%, nhiều đơn vị đạt Trong sạch vững mạnh 5 năm, 10 năm liền. Chất lượng đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh từng bước được nâng lên, vai trò của đảng viên trong các lĩnh vực, vị trí công tác được thể hiện rõ nét, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tích cực học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức cách mạng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Năm 2007: 89,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 263 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2008: 94,7% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (227 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); năm 2009: 93,36% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (368 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Qua phong trào thi đua hàng năm, nhiều đảng viên được chi bộ, Đảng bộ cơ sở biểu dương, được Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen, nhiều đồng chí được công nhận là chiến sĩ thi đua các cấp, được tặng Huân chương lao động các hạng và nhiều bằng khen của Tỉnh, Bộ, Ngành và Chính phủ. Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát cũng được Đảng uỷ và cấp uỷ các TCCSĐ quan tâm thực hiện và đã đạt những kết quả nhất định, góp phần xây dựng các TCCSĐ và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Trong sạch vững mạnh.

Năm 2010, Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác chỉ đạo thành công các TCCSĐ đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, tạo động lực để Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, phấn đấu xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh. Đặc biệt các đơn vị đã tham mưu, phục vụ góp phần để đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX thành công tốt đẹp.

3- Kết quả thực hiện cuộc vận động của các đoàn thể khối

3.1-Hội Cựu chiến binh

Các Hội Cựu chiến binh cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu và thực hiện các tiêu chí xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, nhất là những tiêu chí tích cực hoạt động tình nghĩa, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Trong 4 năm thực hiện cuộc vận động các cấp Hội Cựu chiến binh đã xây dựng được 3 căn nhà tình thương cho hội viên cựu chiến binh nghèo, tặng gần 100 xuất quà trị giá hàng chục triệu đồng cho các em học sinh nghèo các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Hàng năm có từ 98 – 100% hội viên đạt danh hiệu Cựu chiến binh gương mẫu, 82 lượt hội viên đạt chiến sĩ thi đua và được các cấp, ngành địa phương, Trung ương tặng giấy khen, bằng khen, không có hội viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. 100% Hội Cựu chiến binh cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có hơn 40% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh được Tỉnh Hội tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua 5 năm 2005 – 2009.

3.2- Đoàn thanh niên

Ban Thường vụ Đoàn khối đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ khối Dân chính Đảng Lâm Đồng giai đoạn 2007 – 2011”; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn cơ sở thực hiện các bước của cuộc vận động “Tuổi trẻ khối Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác”, xác định nội dung trọng tâm là “5 xây – 5 chống”;  ban hành các tiêu chí xét tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; ký kết chương trình liên tịch với Hội Cựu chiến binh khối “Xây dựng thế hệ trẻ khối Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012”; phát động và tổ chức 03 cuộc thi cấp Đoàn khối tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ, thu hút hơn 1.570 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều buổi toạ đàm, hội thảo, sưu tầm hiện vật, viết cảm nghĩ về các tác phẩm văn học nghệ thuật, liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng các thế hệ với chủ đề “Lời ca dâng Bác”, tham gia các cuộc thi do Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn phát động; tổ chức 143 đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Thanh niên với Bác – Bác với thanh niên” thu hút 17.586 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa chính trị như chăm sóc, thăm hỏi gia đình chính sách, tổ chức các đợt công tác xã hội về tặng quà, khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh; đóng góp xây dựng 5 căn nhà tình thương, tham gia chương trình xoá nhà tạm, nhà bán trú dân nuôi, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hiến máu nhân đạo, tình nguyện tiếp sức mùa thi…các hoạt động trên được thực hiện với số tiền ủng hộ hơn 850 triệu đồng. Đoàn viên thanh niên trong khối luôn xung kích, đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều công trình, phần việc thanh niên được các cơ sở Đoàn chủ động đăng ký thực hiện như tham gia chương trình “một cửa”; tham mưu, đề xuất thực hiện cải cách hành chính, cải tiến phương thức và lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức người CBCC, xây dựng hình tượng công chức trẻ, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng cơ quan văn hoá”. Hàng năm Đoàn khối thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia…

3.3-Công đoàn viên chức

Hàng năm Ban Thường vụ CĐVC đều xây dựng kế hoạch và có văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai thực hiện cuộc vận động; thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến công tác, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; thi đua học tập, nâng cao trình độ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua 2 giỏi trong nữ CBCC; triển khai kế hoạch công đoàn tham gia cải cách hành chính, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người CBCC Trung thành – Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; tổ chức 9 lớp học tập trung cho đoàn viên về các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sau học tập viết bản thu hoạch và đăng ký phấn đấu, rèn luyện, làm theo tấm gương của Người. Nhiều CĐCS và cụm khối công đoàn tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, thi kể chuyện, tìm hiểu về đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ CĐVC phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi viết về hiến kế cải cách thủ tục hành chính và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn viên CĐCS tích cực dự thi viết về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tháng 4/2010 CĐVC tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2006 – 2010) đã suy tôn và biểu dương 100 tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 4 năm thực hiện cuộc vận động có 2.466 lượt CBCC đạt chiến sĩ thi đua các cấp, 757 tập thể lao động tiên tiến, 547 tập thể lao động xuất sắc, 9 CĐCS được tặng cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam; nhiều tập thể được tặng bằng khen, cờ thi đua, Huân chương lao động, 01 đơn vị được Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới…

III - Đánh giá chung

1- Ưu điểm

Lúc mới triển khai cuộc vận động, nhiều cán bộ, đảng viên chưa tin tưởng vào tính hiệu quả của Cuộc vận động này; tuy nhiên, đến nay kết quả thu được là rất lớn, sức lan toả ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang diễn ra theo chiều hướng phát triển tốt, hiệu quả thiết thực, qua thực hiện cuộc vận động đã xây dựng được mối liên hệ gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, với cơ sở. Tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong Đảng bộ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mỗi người đều tự giác rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống của mình; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm với công việc được giao. Đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; có nhiều sáng kiến đề xuất đạt chất lượng, hiệu quả. Trong tiếp xúc với nhân nhân thể hiện tính tôn trọng nhân dân, tình trạng gây phiền hà sách nhiễu với người dân đã giảm đáng kể; chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt, tiến độ giải quyết công việc đã nhanh hơn nhiều, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết công việc; thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và không ngừng học tập phấn đấu vươn lên. Đến nay, hầu hết đảng viên, CBCC, viên chức trong Đảng bộ đã tự điều chỉnh bản thân từng bước tự hoàn thiện mình, điều đó chứng tỏ Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng, là sự cổ vũ động viên rất lớn và kịp thời đối với cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ; đồng thời, cũng nói lên sự chỉ đạo kịp thời, và quyết tâm của Đảng uỷ cũng như các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển.

*Nguyên nhân đạt được:  Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, Đảng uỷ, Ban chỉ đạo Đảng uỷ cũng như cấp uỷ và Ban chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc đã quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 06 CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, từ đó tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đảng viên, CBCC, viên chức trong khối thực hiện nghiêm túc bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Các TCCSĐ đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, phối kết hợp đồng bộ trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; kịp thời phát hiện những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì và phát triển các phong trào thi đua, bảo đảm sự thành công của cuộc vận động, góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất hơn. Cùng với việc chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban chỉ đạo cuộc vận động Đảng uỷ thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những thiếu sót, khắc phục những tồn tại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất, để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động.

2- Một số hạn chế, yếu kém

Qua 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã thu được những kết quả rất khả quan; tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số yếu kém như sau:

- Ban Thường vụ và Ban chỉ đạo của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh hoạt động chưa đều tay, chưa thường xuyên bám sát cơ sở để nắm tình hình; một số nội dung của cuộc vận động Ban chỉ đạo của Đảng uỷ triển khai còn chậm. Việc chọn và chỉ đạo một số TCCSĐ làm điểm thiếu kế hoạch, nội dung và không bám sát để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình điểm. Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện cuộc vận động đôi lúc chưa thường xuyên; việc biểu dương, khen thưởng, nêu gương điển hình tiên tiến có lúc chưa kịp thời, phần nào hạn chế kết quả làm theo trong toàn Đảng bộ.

- Cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo thực hiện cuộc vận động chưa thật sự quyết liệt, thường xuyên, hoạt động của Ban chỉ đạo cơ sở còn hình thức, nội dung sinh hoạt thiếu cụ thể, rõ ràng, một số thành viên Ban chỉ đạo thiếu tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Một số cấp uỷ, chi bộ chưa duy trì nội dung sinh hoạt theo chủ đề tư tưởng của cuộc vận động; quá trình xây dựng chuẩn mực đạo đức và xây dựng tiêu chí phấn đấu của một số đơn vị chưa sát với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thực tế mà chi bộ, cá nhân đó đang làm.

-  Chuyển biến về nhận thức trong nội bộ cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên, công chức viên chức chưa đồng đều. Việc tổ chức học tập các chuyên đề một số ít cấp ủy tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức, thậm chí có biểu hiện thiếu trách nhiệm nên nhiều chuyên đề tổ chức triển khai học tập còn chậm so với kế hoạch của Đảng uỷ đề ra, chưa gắn việc học tập với việc tổ chức thảo luận, toạ đàm. Một số đơn vị số lượng đảng viên, công chức tham gia học tập không đầy đủ;  một số ít cán bộ đảng viên, công chức đăng ký phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện mang tính hình thức, sao chép của nhau, hoặc chỉ đăng ký mức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Tinh thần phê và tự phê bình cũng như thái độ tiếp thu ý kiến góp ý của một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu; vẫn còn hiện tượng cục bộ, bằng mặt không bằng lòng trong nội bộ đảng. Một số cán bộ, đảng viên nói chưa đi đôi với làm, xây chưa đi đôi với chống, vẫn còn đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đạt hiệu quả như mong muốn; một số ít cán bộ chủ chốt thiếu gương mẫu trong thực hành tiết kiệm. Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, còn tình trạng lập quỹ trái phép…

- Một số phong trào thi đua, Hội thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Bác của một số cơ quan, đơn vị và đoàn thể chất lượng chưa cao.

- Xác định việc "làm theo" của tổ chức cũng như cá nhân chưa rõ theo chủ đề hàng năm. vì thế kết quả làm theo chưa thật sự rõ nét, chưa thực sự tạo ra phong trào rộng lớn, tự giác làm theo. Các gương điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân trong mỗi cơ quan đơn vị chưa nhiều, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của các cơ quan cấp tỉnh.

- Một số tổ chức đảng thực hiện việc báo cáo, sơ tổng kết còn chậm so với kế hoạch của Đảng uỷ, thậm chí có nơi không tổ chức sơ, tổng kết, nêu gương điển hình đã phần nào hạn chế đến hiệu quả của cuộc vận động.

Tất cả những khuyết điểm tồn tại nêu trên do nguyên nhân chủ yếu là Ban chỉ đạo của Đảng uỷ và cấp ủy tổ chức cơ sở đảng chưa làm hết trách nhiệm, nhận thức chưa đúng mức về cuộc vận động nên kết quả triển khai thực hiện không cao, tính hiệu quả chưa rõ nét, chưa tạo được bước chuyển biến cụ thể.

IV- Một số kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện cuộc vận động

- Một là, Tổ chức cơ sở đảng nào mà cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận thức đúng về tầm quan trọng của cuộc vận động, nêu cao vai trò trách nhiệm; gương mẫu thực hiện nghiêm túc cuộc vận động thì đơn vị đó triển khai đạt kết quả. Điều này nói lên vai trò cấp uỷ, Ban chỉ đạo cuộc vận động và người đứng đầu trong cơ quan là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của cuộc vận động.

- Hai là, Tổ chức cơ sở đảng nào tổ chức tốt việc học tập, quán triệt sâu rộng trong đảng viên, CBCC, viên chức trong cơ quan, đơn vị về sự cần thiết, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động cũng như quán triệt đầy đủ các chuyên đề của cuộc vận động, tổ chức tốt Hội thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Bác và các phong trào thi đua thì nơi đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đó là yếu tố có tính quyết định duy trì và bảo đảm sự thành công của cuộc vận động.

- Ba là, Tổ chức cơ sở đảng nào gắn triển khai thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; coi trọng và phát huy tính tích cực, ý thức tự giác của đảng viên, CBCC, viên chức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời chú trọng phát hiện những cách làm tốt, sáng tạo, những cá nhân điển hình tiên tiến để nêu gương, nhân rộng thì nơi đó đạt được kết quả.

- Bốn là, Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cấp ủy Đảng với cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra đánh giá đúng mức, khách quan, chính xác kết quả “làm theo” của cán bộ đảng viên, công chức viên chức thì sẽ tạo được phong trào thi đua lao động sáng tạo, sôi nổi và đầy nhiệt huyết, góp phần giáo dục cán bộ đảng viên, công chức viên chức phát huy tính tiền phong gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

B/ MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1- Sau Đại hội, TCCSĐ nào có thay đổi nhân sự nhưng chưa kiện toàn Ban chỉ đạo phải khẩn trương kiện toàn để triển khai thực hiện cuộc vận động; bổ sung, hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế đạt hiệu quả; tiếp tục duy trì nền nếp chào cờ buổi sáng thứ hai đầu tuần và tổ chức sinh hoạt dưới cờ chuẩn bị nội dung trọng tâm trọng điểm, mang tính giáo dục thuyết phục cao.

2- Cấp ủy và Ban chỉ đạo của các TCCSĐ tích cực chủ động bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên và của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt các bước tiếp theo của cuộc vận động, gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và  phong trào thi đua yêu nước của ngành, đơn vị.

3 - Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động gắn với  đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng cụ thể là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh "là đạo đức, là văn minh", lãnh đạo tốt việc thực hiện "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần tự giác, tự phê bình, nhận thiếu sót khuyết điểm và khắc phục tình trạng yếu kém của cán bộ, đảng viên; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

 4- Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng kết hợp với lãnh đạo cơ quan nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn “làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng dẫn cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao đăng ký nội dung, mức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể đăng ký mức phấn đấu theo qui định.

5- Gắn với việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, công chức viên chức, tổng kết công tác xây dựng Đảng, cơ quan đoàn thể năm 2010 với việc thực hiện cuộc vận động. Cấp uỷ các TCCSĐ lãnh đạo cơ quan, đoàn thể đi sâu vào việc đánh giá kết quả của việc "làm theo" trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, đạo đức, lối sống, về thực hành tiết kiệm cụ thể của từng cá nhân; chấn chỉnh kịp thời những tư tưởng lệch lạc, những việc làm chưa đúng để đảng viên, CBCC, viên chức rút kinh nghiệm "làm theo" hiệu quả hơn.

 6- Cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và lãnh đạo, tổ chức thực hiện  tốt các chủ đề “Nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” và các tài liệu liên quan đến cuộc vận động. Công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả cao, tạo sức lan toả, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của đảng viên, CBCC, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

7- Cấp uỷ các TCCSĐ lãnh đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh lần thứ VI. Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI./-