Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Kế hoạch số 25- KH/ĐU ngày 16/8/2011)

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW và Kế hoạch số 17 KH/TƯ ngày 01/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu:

1- Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên, CCVC trong Đảng bộ khối nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hô Chí Minh; tạo sự chuyến biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Tỉnh Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

- Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả; cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ đó để làm gương và tạo sức lan tỏa trong công chức, viên chức trong Đảng bộ khối.

2- Yêu cầu

Tiếp tục triển khai và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động đạt hiệu quả thiết thực.

- Các TCCSĐ lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, chặt chẽ; kết hợp giữa việc tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong

trào thi đua, góp phần tạo nên sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Coi việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, là nhiệm vụ cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng; phát huy vai trò, vị trí hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nêu cao ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đoàn thể vững mạnh; phòng chống tham ô, lãng phí đạt kết quả bằng việc làm cụ thể thiết thực.

II/ Nội dung thực hiện:

1- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hàng năm cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dụng kế hoạch tổ chức cho cán bộ đảng viên, CCVC học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ công tác với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi cụ thể, thiết thực. Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm của các tổ chức cơ sở đảng phải thật cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, tránh chung chung, hình thức.

2- Tiếp tục xây dụng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cấp ủy các TCCSĐ đã xây dựng, cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Chuẩn mực đạo đức phải trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh để cụ thể hóa một cách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí công tác của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ngoài việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo. Cấp ủy các TCCSĐ phải quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, của cán bộ, đảng viên.

Phổ biến và triển khai thực hiện Quy định 03 QĐ/TƯ, ngày 28/04/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội; Quy định 274 QĐ/TƯ, ngày 26/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về chất vấn trong Đảng.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phải xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, CCVC đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức.

3- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể cần xác định những nội dung cụ thể, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể, gắn với việc triển khai thực hiện chương trình hành động nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hàng năm, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức xây dựng chương trình, kế hoạch, đăng ký những nội dung tu dưỡng, rèn luyện một cách cụ thể, rõ ràng. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan... cấp ủy và lãnh đạo cơ quan cần dành thời gian để đánh giá tình hình đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan, kiểm điểm và bàn biện pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức viên chức và tổ chức Đảng hàng năm.

4- Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

- Cấp ủy các TCCSĐ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy khối có biện pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

- Hàng năm, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể việc giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong khối một cách hiệu quả. Xây dựng những công trình, sản phẩm mang tên Bác.

5- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết

- Định kỳ 6 tháng, năm cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Góp ý, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng đều, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

6- Tăng cường công tác tuyên truyền

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tư tưởng, tác phong và tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

- Nội dung tuyên truyền phải phù hợp và có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, duy trì tốt sinh hoạt chính trị dưới cờ sáng thứ 2 hàng tuần, tiếp tục tổ chức các hội thi, hội thảo, giao lưu, tọa đàm về tư tưởng, tác phong, phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện

- Cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc và các đoàn thể khối căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp ủy đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở và đồng chí bí thư chi bộ chỉ đạo.

Ban Thường Đảng ủy khối, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ khối.

- Giao ban Tuyên giáo Đảng ủy khối là cơ quan thường trực, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo dõi, đôn đốc các TCCSĐ trong việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài; Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức đảng TSVM hàng năm./.