Bộ phận giúp việc 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy

về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Quyết định số 533-QĐ/ĐU ngày 19/12/2011)

 

- Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị;

- Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh,

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gồm các đồng chí sau (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, trực tiếp và thường xuyên là đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ khối; từng thành viên trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm về công tác triển khai tại các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

Điều 3: Các ban, Văn phòng Đảng ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đoàn thể khối và các thành viên Bộ phận giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

DANH SÁCH BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

(Theo Quyết định số 533-QĐ/ĐU ngày 19/12/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy)

 

1. Đồng chí Trần Trung Hiếu - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối: Trưởng Bộ phận;

2. Đồng chí Nguyễn Thi Chinh - ĐUV, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Phó Trưởng Bộ phận;

3. Đồng chí Võ Đăng Thạnh - UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy: Thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Trọng Thanh - UV.BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy: Thành viên;

5. Đồng chí Lương Văn Mừng - ĐUV, Chánh văn phòng Đảng ủy: Thành viên;

6. Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh khối: Thành viên;

7. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh: Thành viên;

8. Đồng chí Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Thành viên.