Chương trình công tác

1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết của Trung ương và tỉnh.
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Tổ chức vòng chung khảo Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Khối các cơ quan tỉnh, năm 2019.
    - Chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết của Trung ương và tỉnh.
Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng khác.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Khối các cơ quan tỉnh, năm 2019.
- Chỉ đạo sơ kết sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Khối.
    1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 (khóa XII); triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975 - 03/4/2019); Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. 
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
    - Chỉ đạo sơ kết sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Khối.
    1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019 và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019 của Tỉnh ủy; tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII); triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.
    - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2019); mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng khác diễn ra trong tháng.
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân nhân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Phổ biến, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng về đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019.
- Tập trung hoàn thành việc chỉ đạo kiểm điểm, thẩm định, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XII); triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019); mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng khác.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân nhân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.
- Phổ biến, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng về đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
    1. Những công tác trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết số 11-NQ/TU, số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018 và Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 07/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
    - Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
    - Chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018); 88 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và một số tổ chức chính trị xã hội và các sự kiện chính trị khác diễn ra trong tháng.
    - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Triển khai, thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018.
    - Mở Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng theo kế hoạch năm 2018.
1. Những công tác trọng tâm
    - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng tâm trong Nghị quyết số 11-NQ/TU, số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018 và Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 07/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tỉnh và Kết luận Tỉnh ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
    - Chỉ đạo triển khai các kế hoạch Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
    - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018) và các sự kiện chính trị khác diễn ra trong tháng.
    - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Triển khai, thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018.
    - Sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.
    - Mở Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho học viên đối tượng kết nạp Đảng theo kế hoạch năm 2018.
1. Công tác trọng tâm
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng tâm trong Nghị quyết số 11-NQ/TU, số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018 và Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 07/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
- Chỉ đạo tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (18/8/1945 - 18/8/2018), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị khác diễn ra trong tháng.
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Triển khai, thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018.
- Mở Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho học viên đối tượng kết nạp Đảng theo kế hoạch năm 2018.
    1. Những công tác trọng tâm
    - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, về công tác  xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018; kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X); thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
    - Quán triệt nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII); sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh.
    - Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và 107 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2018); 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2018); hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018.
    - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
    - Tham dự và chỉ đạo Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi của các Đảng ủy cơ sở trực thuộc. 

    1. Những công tác trọng tâm
    - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, về công tác  xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018; chỉ đạo tổ chức triển khai các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
    - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII).
    - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Đà Lạt, Lâm Đồng (03/4/1975 - 03/4/2018) và 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)...
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương; sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh.

Các tin khác
Trang sau >>