Chương trình công tác

    1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020; tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2020.
    - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc; tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện, thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập và làm theo năm 2020, các quy định về nêu gương của Đảng.
    - Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng khác. 
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Tiếp tục quán triệt, triển khai chỉ thị số 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
    1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019, Quốc khánh Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng khác. 
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Tiếp tục quán triệt, triển khai chỉ thị số 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các Tiểu ban Đại hội chủ động tham mưu xây dựng Văn kiện, công tác nhân sự và các nội dung liên quan của Đại hội Đảng bộ Khối.
    1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019; 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng khác.
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Quán triệt triển khai chỉ thị số 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các Tiểu ban Đại hội chủ động tham mưu xây dựng Văn kiện, công tác nhân sự và các nội dung liên quan của Đại hội Đảng bộ Khối.
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết của Trung ương và tỉnh.
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Tổ chức vòng chung khảo Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Khối các cơ quan tỉnh, năm 2019.
    - Chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết của Trung ương và tỉnh.
Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng khác.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Khối các cơ quan tỉnh, năm 2019.
- Chỉ đạo sơ kết sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Khối.
    1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 (khóa XII); triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4/1975 - 03/4/2019); Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. 
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
    - Chỉ đạo sơ kết sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Khối.
    1. Những nhiệm vụ trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019 và Nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019 của Tỉnh ủy; tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019.
    - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII); triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.
    - Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2019); mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng khác diễn ra trong tháng.
    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân nhân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Phổ biến, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng về đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019.
- Tập trung hoàn thành việc chỉ đạo kiểm điểm, thẩm định, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XII); triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019); mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng khác.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân nhân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.
- Phổ biến, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng về đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
    1. Những công tác trọng tâm
    - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết số 11-NQ/TU, số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018 và Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 07/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
    - Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
    - Chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018); 88 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và một số tổ chức chính trị xã hội và các sự kiện chính trị khác diễn ra trong tháng.
    - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Triển khai, thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2018.
    - Mở Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng theo kế hoạch năm 2018.
Các tin khác
Trang sau >>