Chương trình cải cách hành chính của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

Ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động công tác đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số: 195 – QĐ/ĐU,  ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng)
Xuất phát từ tình hình thực tế về cải cách hành chính trong khối các cơ quan tỉnh, đồng thời để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ “Về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020” và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính; Ban Chấp hành Đảng bộ khối quyết định ban hành Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh”.
Đảng bộ Sở Tư pháp đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ quan ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở Tư pháp  đối với công táccải cách hành chính như sau:
Để tiếp tục thực hiện CCHC theo Chỉ thị 12-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05-NQ-ĐU của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở LĐTB&XH  triển khai một số nội dung chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác cải cách hành chính trong ngành LĐTB&XH.
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 26/12/2011 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh”, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ “Về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020” , Chi bộ Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch lãnh đạo CCHC đến 2015 của cơ quan cụ thể như sau:
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐU ngày 26/12/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh”, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Nghị quyết thực hiện với những nội dung chủ yếu sau:
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 03/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 26/12/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh – Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU.
Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước” và Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 05/12/2007 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05 NQ/ĐU ngày 26/12/2011 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh”, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05 của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính
Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ về công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cơ quan; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ viên chức trong thực thi công vụ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.
Xuất phát từ tình hình thực tế về cải cách hành chính trong Bệnh viện, đồng thời để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ “Về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020”; Chỉ thị số 12- CT/TU ngày 03/2/2012 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 05- NQ/ĐU ngày 26/12/2011của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về cải cải cách thủ tục hành chính. Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch”.
Trang sau >>