Khái quát lịch sử 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÂM ĐỒNG -

LỊCH SỬ 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

(04/6/1976 - 04/6/2011)

 

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi, non sông thu về một mối, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong niềm vui đại thắng, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, hăng say bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ngày 6/1/1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra nghị quyết về việc giải thể tỉnh Thuận Lâm và hợp nhất các tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, thành phố Đà Lạt thành tỉnh Lâm Đồng, tỉnh lỵ đặt tại thành phố Đà Lạt. Tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng được ổn định và lãnh đạo nhân dân trong tỉnh sát cánh cùng với các tỉnh Tây Nguyên và cả nước bước đầu quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từng bước xây dựng quê hương giàu mạnh; nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ở cấp tỉnh, sau ngày giải phóng do việc giải thể khu VI, sáp nhập tỉnh, đầu tháng 2/1976, bộ máy cấp tỉnh mới chính thức hình thành. Trong thời gian sớm nhất, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, quân sự đều được củng cố, đã có 23 ty, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh đi vào hoạt động có nề nếp.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ (khoá I) tháng 3/1976 về củng cố đảng bộ các cấp. Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Đảng đoàn UBND cách mạng tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 34 - NQ ngày 04/6/1976 v/v thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng, là tổ chức đảng cấp trên của tổ chức cơ sở bao gồm các đảng uỷ, chi bộ cơ sở: Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Đảng ủy Ty An ninh, Đảng ủy Trường bổ túc Văn hoá công nông, Đảng ủy Ty Thương nghiệp và 32 chi bộ của các cơ quan khối Dân chính Đảng với 827 đảng viên (nữ 126 đ/c). Chỉ định BCH lâm thời của Đảng bộ gồm 15 đồng chí, đồng chí Hoàng Giang - Tỉnh uỷ viên dự khuyết - Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Hồ Thanh Phước - Phó Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ làm Phó Bí thư Đảng uỷ.

Đến tháng 7/1978 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có quyết định thành lập Đảng bộ khối chính quyền gồm 05 chi bộ: Văn phòng UBND tỉnh, Ban tổ chức UBND tỉnh, Uỷ ban kế hoạch, Chi cục Thống kê, Chi bộ Ban cải tạo Nông nghiệp và Công thương nghiệp, trong thời gian này Đảng bộ khối Đảng cũng được thành lập. Các Đảng bộ được thành lập kể trên chính là những tổ chức tiền thân của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ngày nay.

Là các Đảng bộ mới thành lập, Ban chấp hành chỉ định lâm thời phần lớn là kiêm chức, chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn của ngành, đơn vị, số uỷ viên thường trực rất ít lại thường xuyên thay đổi nhưng Đảng bộ đã quan tâm việc quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là trong quản lý kinh tế, quản lý lao động vật tư, tiền vốn, cải tạo xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, cây công nghiệp, các cơ sở công nghiệp và từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, …; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở được tập trung quan tâm ổn định, củng cố, xây dựng, coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, xét phục hồi đảng tịch gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, từng bước thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo của đảng bộ. Đảng viên, cán bộ, nhân viên trong các khối gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Nhà nước, không dao động trước những khó khăn tạm thời, chịu khó đi sâu vào các cơ sở sản xuất vùng kinh tế mới, các vùng đồng bào dân tộc. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng các ban chi uỷ, đảng uỷ, cán bộ chủ chốt các ty, ban, ngành, đội ngũ đảng viên đã giữ được bản lĩnh chính trị, tận tụy, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đoàn thể được tăng cường lãnh đạo nhằm củng cố tổ chức ở cơ sở, phát triển đoàn viên, hội viên, học tập điều lệ, tăng cường giáo dục, rèn luyện theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, làm cho mỗi người trở thành lực lượng nòng cốt trong các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghị quyết đại hội III của Đảng bộ tỉnh đề ra, ngày 20/5/1983, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09 - NQ/TU v/v “Quy định thành lập các Đảng bộ khối cơ quan”:

- Nghị quyết số 182 V/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Dân - Đảng, gồm 15 chi bộ trực thuộc. BCH lâm thời gồm 13 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thanh Phương làm Bí thư chuyên trách, đồng chí Nguyễn Quán Huệ - Phó BTC Tỉnh uỷ làm Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Khắc Tự - Phó Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ làm uỷ viên thường vụ.

- Nghị quyết số 183 v/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Nội chính gồm 14 chi bộ trực thuộc. BCH lâm thời gồm 09 đồng chí, đồng chí Tôn Tích Phu - Trưởng Ban tổ chức UBND tỉnh làm Bí thư, đồng chí Lê Quang Bích - Chi cục trưởng chi cục thống kê làm Phó Bí thư, đồng chí Trần Cảnh Đào - Cán bộ BTC UBND tỉnh làm thường vụ chuyên trách.

- Nghị quyết số 184 v/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Kinh tế kỹ thuật gồm 13 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, đồng chí Đoàn Vệ Hồng - Phó GĐ Sở GTVT làm Bí thư, đồng chí Lâm Tăng Hưng - Giám đốc Sở Thuỷ lợi làm Phó Bí thư, đồng chí Trần Quốc Thuấn - Phó GĐ Sở Nông nghiệp làm uỷ viên thường vụ.

- Nghị quyết số 185 v/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Văn hoá xã hội gồm 14 chi bộ trực thuộc. BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạnh - Giám đốc Sở TDTT làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Minh Chính - Quyền GĐ Sở Y tế làm Phó Bí thư.

- Nghị quyết số 186 v/v thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Phân phối lưu thông gồm 08 TCCSĐ trực thuộc. BCH lâm thời do đồng chí Võ Thống - Phó trưởng ban kinh tế kế hoạch làm Bí thư chuyên trách, đồng chí Đ/c Lê Trung Thành - TUV dự khuyết - Quyền Giám đốc Sở Tài chính làm Phó bí thư.

* Sau hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động, thực hiện Quyết định số 12 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 2156 ngày 27/7/1983 của Ban Tổ chức Trung ương; ngày 13/11/1984, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành ba Nghị quyết:

- Nghị quyết số 34, thành lập “Đảng bộ khối các cơ quan Dân Đảng tỉnh”. BCH lâm thời gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quán Huệ - Tỉnh uỷ viên - Phó BTC Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Khắc Tự làm Phó Bí thư chuyên trách, đồng chí Nguyễn Thị Hải - TUV - Hội phó Hội PN Tỉnh làm uỷ viên thường vụ, đồng chí Lương Xuân Nang - đảng uỷ viên chuyên trách.

- Nghị quyết số 35, thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Văn hoá xã hội. BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, đồng chí Trần Mạnh Cừ - Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban tuyên huấn Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạnh làm Phó Bí thư chuyên trách, đồng chí Tô Thông làm uỷ viên thường vụ chuyên trách.

- Nghị quyết số 36, thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Kinh tế kỹ thuật. Tổng số TCCSĐ trực thuộc là 21. Chỉ định BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Lê (Ba Lê) - Phó Ban kinh tế Đảng làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Võ Thống làm Phó Bí thư chuyên trách, đồng chí Lê Xuân Thêm uỷ viên thường vụ chuyên trách.

Như vậy từ 05 Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ, đến năm 1984 còn lại 03 Đảng bộ khối.

* Sau khi được thành lập, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định, các Đảng bộ khối đã triển khai các hoạt động:

- Về công tác chính trị: Đã quán triệt các nghị quyết của Đảng, kế hoạch của nhà nước, các Nghị quyết 6, 7, 8 của Trung ương về cải tiến quản lý kinh tế, xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang cơ chế mới hạch toán và kinh doanh XHCN. Quán triệt tình hình, nhiệm vụ cách mạng, củng cố và nâng cao lập trường, quan điểm, tư tưởng cách mạng, trước hết là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo và quản lý có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới phong cách làm việc, giữ gìn các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng, nâng cao sức chiến đấu của TCCSĐ, tăng cường công tác tư tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ.

- Trong công tác xây dựng Đảng: các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã dần đi vào nền nếp sinh hoạt, nội dung và phương pháp sinh hoạt bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, giáo dục cho đảng viên; công tác phát triển đảng viên, kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật, xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” được thực hiện kịp thời, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Các đảng uỷ và bộ phận Thường trực Đảng uỷ có ý thức đổi mới tác phong lãnh đạo, giữ vững sinh hoạt, đảm bảo sự liên hệ, phối hợp công tác với các ban, mặt trận, đoàn thể, coi trọng chỉ đạo điểm ở các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng…

- Ngày 27/11/1986 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 87/QĐ - TU “V/v Thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Dân chính Đảng” trên cơ sở nhập 03 Đảng uỷ khối: khối Dân Đảng, khối Chính quyền, khối Kinh tế kỹ thuật. Chỉ định BCH lâm thời gồm 13 đồng chí, đồng chí Hà Huy Do - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạnh và đồng chí Nguyễn Đức Ba làm Phó Bí thư Đảng ủy khối. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ thực hiện theo Quy chế 34 của Ban Bí thư Trung ương và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Do yêu cầu công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 123 - QĐ/TU ngày 19/5/1988 điều động đồng chí Trần Hữu Lục về làm Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng thay đồng chí Hà Huy Do nhận công tác khác.

Tiếp tục kế thừa những thành tích đạt được của Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh lần thứ nhất đã diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 25 đến 27/01/1989, có 172 đại biểu của 48 TCCSĐ trực thuộc, thay mặt cho hơn 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được chủ yếu trên các lĩnh vực:

- Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng uỷ đã tổ chức nhiều đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Nghị quyết 04, 05 của Bộ Chính trị về cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội; Chỉ thị 15 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với báo chí, văn hoá văn nghệ, các Nghị quyết 2,3,4 của Trung ương (khóa VI) về phát triển kinh tế xã hội… Mặc dù vào thời điểm này đất nước, địa phương phải đối mặt với những khó khăn, phức tạp, giá cả lạm phát liên tục tăng cao, đời sống nhân dân lao động và cán bộ công nhân, viên chức gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bên cạnh đó tiêu cực trong một số cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội nảy sinh phần nào tác động mạnh đến tâm tư, tình cảm và cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên, CNVC. Nhưng dưới ánh sáng của đường lối đổi mới toàn diện đất nước và quyết tâm cao trong lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cũng xác định rõ và tin tưởng vào đường lối, đặc biệt là đổi mới tư duy kinh tế của Đảng, hiểu được sự chuyển hướng chung của đất nước, địa phương, vì vậy luôn cố gắng, tích cực hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên trên từng cương vị công tác được giao.

- Về tổ chức, xây dựng Đảng đã tập trung kiện toàn, củng cố các TCCSĐ yếu kém, sức chiến đấu thấp, nội bộ mất đoàn kết, có những biểu hiện tiêu cực, tăng cường chỉ đạo…giữ vững nền nếp sinh hoạt, ba tính chất trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ được đề cao; đã xét kết nạp 63 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 75 đồng chí.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Dân chính Đảng khoá I gồm 17 đồng chí; BTV Đảng uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Lý Văn Nam,Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lê Xuân Thêm - Phó Bí thư Đảng uỷ, UV BTV gồm các đồng chí: Hồ Thọ, Lương Xuân Nang, Nguyễn Đức Ba.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ II (vòng 1) diễn ra từ ngày 23 đến 25/3/1991, có 128 đại biểu đến từ 53 TCCSĐ trực thuộc tham dự. Đại hội đã thực hiện hai nội dung chính:

- Góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.

- Bầu cử đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ V.

Đến ngày 6 và 7/11/1992, Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II (vòng 2), với 115 đại biểu chính thức của 50 TCCSĐ trực thuộc. Đại hội tập trung vào 03 nội dung, đó là:

- Thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Đảng bộ.

- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị TW3 (khoá VII) về đổi mới và chỉnh đốn Đảng.

- Đại hội đã bầu BCH gồm 17 Đ/c, BTV Đảng uỷ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thành - TUV - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Hà Phước Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

Cuối năm 1992, Đảng bộ đã chuyển giao 15 đơn vị sản xuất kinh doanh về Thành uỷ Đà Lạt và các huyện. Sau khi chuyển giao, số đảng viên của Đảng bộ khối còn lại là 648 đồng chí (145 đảng viên nữ). Đảng ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế 34 của Trung ương. Thực hiện chủ trương của Trung ương và Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, kết quả phân loại TCCSĐ cuối năm có 07 đơn vị đạt TSVM, 39 đơn vị đạt khá, 04 đơn vị yếu kém. Trong 2 năm, Đảng bộ kết nạp được 83 đảng viên mới, xét và thi hành kỷ luật 57 đồng chí (khai trừ 15; cách chức 02; cảnh cáo 30; khiển trách 10).

Trong hai ngày 05 và 06/5/1994 Hội nghị đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng Lâm Đồng giữa nhiệm kỳ (khoá II) với 98 đại biểu của 50 TCCSĐ trực thuộc.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ II, trước tình hình quốc tế hết sức phức tạp, CNXH ở các nước Đông Âu sụp đổ, Liên bang cộng hoà XHCN Xô Viết tan rã, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động điên cuồng phản kích CNXH và phong trào công nhân. Đối với đất nước ta, các thế lực thù địch, phản động trong nước chống phá, đòi “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; mở chiến dịch “Chuyển lửa về quê nhà”, tiếp tục bao vây, cô lập hòng làm cho ta suy yếu, chúng thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ CNXH. Trong khi đó tình hình kinh tế xã hội trong cả nước cũng như của địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy vậy, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ nên đã củng cố được niềm tin của đảng viên, của CNVC vào chế độ XHCN, tin tưởng con đường đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, vững bước hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ III diễn ra từ ngày 23 đến 25/3/1996.

Đại hội lần thứ III của Đảng bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II trên các lĩnh vực sau:

- Về công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 3,4,5 (khoá VII) xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh theo 5 chương trình của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V. Chỉ đạo tăng cường học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật của Nhà nước để nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, quản lý, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khoá VII) về đổi mới và chỉnh đốn Đảng và các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở theo từng loại hình. Đảng uỷ tập trung chỉ đạo các cơ sở đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; chú trọng công tác đảng viên đạt 03 nội dung: Nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức; chỉnh đốn, sàng lọc đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Các đoàn thể quần chúng ở các cơ quan, đơn vị đã đi vào hoạt động có nền nếp, chú trọng phương thức hoạt động theo hướng chỉ đạo của Nghị quyết 08b của Trung ương (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và Nghị quyết 21 - NQ/TU về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08 nói chung đạt nhiều kết quả. Đổi mới một bước phân cấp lãnh đạo, tập trung xây dựng quy chế, làm việc theo quy chế, có sự phối hợp đồng bộ hơn giữa các cấp uỷ đảng với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo đơn vị, tạo sự chuyển biến tiến bộ so với các năm trước.

Đại hội lần thứ III bầu BCH Đảng bộ gồm 23 đồng chí, BTV gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Tỉnh uỷ viên tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Phạm Kim Khang được bầu Phó Bí thư Đảng uỷ.

* Trong 03 ngày, từ 04 đến 06/12/2000 Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2000 - 2005) với 144 đại biểu thay mặt cho 932 đảng viên. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của BCH khoá III; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ khoá III; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII…

Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ III:

- Về chính trị tư tưởng: 95% đảng viên, CBCNVC được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trọng tâm đi sâu tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW5, Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII; triển khai quán triệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác cách mạng trong đảng viên, CBCC, VC.

- Về xây dựng TCCSĐ: đã sắp xếp lại tổ chức Đảng hợp lý hơn, chuyển 03 cơ sở đảng về Đảng uỷ khối Doanh nghiệp (Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Đảng bộ Ngân hàng tỉnh, Chi bộ Công ty Bảo Việt Lâm Đồng), giải thể các chi bộ ở các ban xây dựng Đảng do sắp xếp lại. Loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ là các chi bộ, đảng bộ ở cơ quan cấp tỉnh và một số đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trực thuộc ngành. Kiện toàn lại đội ngũ bí thư các chi bộ gồm những đồng chí giữ các chức vụ cấp trưởng, phó các cơ quan, đơn vị có đủ khả năng và uy tín lãnh đạo chi bộ, đảng bộ. Nền nếp sinh hoạt được giữ vững, đảm bảo phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Đảng uỷ đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề về đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ với đoàn thể chính trị xã hội; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Xây dựng thang bảng điểm làm căn cứ để các TCCSĐ trực thuộc đánh giá chất lượng TCCSĐ hàng năm; xây dựng quy chế phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác đánh giá, đề bạt cán bộ trong khối; chủ động việc xem xét, kết luận về lịch sử chính trị của một số đồng chí theo thẩm quyền được phân cấp theo Quy định 75/TW của Bộ chính trị. Thực hiện tốt Quy định 54 của Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ. Điều này thể hiện phương thức lãnh đạo của Đảng bộ có sự đổi mới, chuyển biến rõ rệt. Năm 1996 chỉ có 26/59 TCCSĐ đạt TSVM (44%) năm 2000 tỷ lệ này là 69,1%. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên về số lượng, chất lượng, cả nhiệm kỳ kết nạp được 275 đảng viên mới. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ năm 2000 là 932 đồng chí, trong đó 51,93% có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trên đại học. Chú trọng công tác kiểm tra của cấp uỷ theo điều 30 Điều lệ Đảng; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức xây dựng đảng và nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ UBKT cơ sở; hàng năm kiểm tra TCCSĐ đạt trên 20%; kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng gần 30%.

Công tác lãnh đạo chính quyền, đoàn thể được Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở quan tâm. Các đoàn thể đã từng bước được kiện toàn về tổ chức: Hội Cựu chiến binh khối Dân chính Đảng thành lập ngày 24/3/2002, thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh ngày 20/4/2002 đã tạo điều kiện lãnh đạo các đoàn thể trong khối tập trung và có hiệu quả hơn; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ chính trị về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Nghị định 71 của Chính phủ về tổ chức Hội nghị CBCC hàng năm; lãnh đạo thực hiện Quyết định 76 của Bộ Chính trị, Quy định 535 của Tỉnh uỷ về giới thiệu đảng viên, CBCC về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và nhận xét hàng năm đi vào nền nếp.

Đại hội đề ra phương hướng chung, 05 mục tiêu, 06 giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IV.

Đại hội lần thứ IV đã bầu BCH gồm 20 đồng chí; BTV Đảng uỷ gồm 06 đồng chí; đồng chí Phạm Kim Khang được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ. Đến tháng 8/2001 Đ/c Phạm Kim Khang - Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư Đảng uỷ. Tháng 11/2001 đồng chí Nguyễn Thị Kim được bầu Phó Bí thư Đảng uỷ.

Tháng 6/2003, đồng chí Trần Văn Phước - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Lạc Dương được điều về làm Bí thư Đảng uỷ Dân chính Đảng thay đồng chí Phạm Kim Khang nhận nhiệm vụ khác.

* Thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ chính trị, Chỉ thị 39 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, từ ngày 10 đến 12/10/2005 Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ V (nhiệm kỳ 2005- 2010), tham dự đại hội có 222 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự, đại diện cho 1320 đảng viên.

Đại hội đánh giá những kết quả đạt của nhiệm kỳ IV (2000- 2005):

- Đến năm 2005, toàn Đảng bộ có 70 TCCSĐ trực thuộc (13 Đảng bộ cơ sở, 57 chi bộ). Lãnh đạo các TCCSĐ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 97, 98 của Trung ương, xây dựng nghị quyết lãnh đạo chi bộ, Đảng bộ phù hợp tình hình thực tế đơn vị, đạt hiệu quả. Đánh giá chất lượng, cuối nhiệm kỳ có 72,9% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

- Đảng uỷ chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để tiếp tục có phương hướng lãnh, chỉ đạo hiệu quả, như: Sơ kết 03 năm lãnh đạo giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân; 02 năm thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ Dân chính Đảng về nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng; 05 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ chính trị (khoá VII) về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; 01 năm triển khai Nghị quyết hội nghị TW8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; 02 năm thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị và quy định 535 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm của đảng viên, CBCC tham gia sinh hoạt nơi cư trú; tổng kết 05 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở….

Đảng uỷ cũng đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp được 328 đảng viên mới. Thực hiện quy hoạch cán bộ A1, A2, A3 đảm bảo đúng quy trình. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ Dân chính Đảng về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, các tổ chức đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, nội dung kiểm tra được tiến hành toàn diện, kiểm tra 87 tổ chức Đảng về tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra 1596 lượt đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành chính sách, pháp luật, kiểm tra 41 tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra; 67 tổ chức đảng về thu nộp, sử dụng Đảng phí. Thi hành kỷ luật 34 đảng viên (khiển trách 27, cảnh cáo 04, cách chức 01, khai trừ Đảng 02).

Với những kết quả đạt được như trên, Đảng bộ khối Dân chính Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng tặng cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền (2001- 2005).

Đại hội đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ V là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ…cấp uỷ các cấp nâng cao tính chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Đảng TSVM, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng”.

Đại hội V đã bầu BCH đảng bộ gồm 21 đồng chí, bầu BTV Đảng uỷ gồm 07 đồng chí, đồng chí Đặng Văn An, Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Kim và Lê Thị Vân được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ. Ban chấp hành đã trẻ hoá đội ngũ, tăng số lượng Đảng uỷ viên chuyên trách (chiếm 47,6%), số lượng ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ chuyên trách cũng tăng lên 6/7 đồng chí, tạo điều kiện chủ động trong lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Tháng 7/2006, đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa - Tỉnh uỷ viên, Phó Ban tổ chức Tỉnh uỷ được điều động về làm Bí thư Đảng uỷ thay đồng chí Đặng Văn An nhận nhiệm vụ mới. Tháng 6 năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Phan được BCH Đảng bộ bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy khóa V.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Dân chính Đảng Tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra từ ngày 11/8/2010 đến ngày 13/8/2010. Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Khối cơ quan Tỉnh trong sạch vững mạnh”, tham dự Đại hội có 226 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1923 đảng viên của 70 TCCSĐ trực thuộc.

Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được qua 5 năm (2005 - 2010) thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ. Các tổ chức cơ sở đảng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, tạo được những chuyển biến và tiến bộ khá toàn diện. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Tỉnh trong 5 năm qua có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức đảng, đảng viên, CBCC, viên chức khối các cơ quan tỉnh.

- Công tác chính trị tư tưởng tạo được những hiệu quả nhất định, đội ngũ đảng viên, CBCC, viên chức khối các cơ quan tỉnh giữ vững được lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong mọi mặt đời sống xã hội.

- Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ hàng năm đảm bảo ngày càng chặt chẽ và thực chất. Tỉ lệ TCCSĐ đạt Trong sạch vững mạnh từng bước được nâng lên, năm 2005 là: 72,9%, đến năm 2009 là: 76,47%, nhiều đơn vị đạt Trong sạch vững mạnh 5 năm, 10 năm liền được Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khen thưởng; tỉ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, cụ thể năm 2005 là 85,34%, đến năm 2009 là 93,36%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đề ra. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng có tiến bộ, Đảng bộ đã kết nạp được 515 đảng viên mới, vượt 47,14% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V, chất lượng đảng viên mới kết nạp tăng lên so với nhiệm kỳ trước.

Qua phong trào thi đua hàng năm có nhiều đảng viên được chi bộ, đảng bộ cơ sở được biểu dương, khen thưởng về Đảng, Nhà nước và đoàn thể các cấp. Trong nhiệm kỳ có 123 đồng chí đảng viên trong đảng bộ được tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.

Đại hội cũng đã đánh giá việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng và có sức lan toả trong Đảng bộ. Phần lớn đảng viên, CBCC, viên chức khối các cơ quan tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục củng cố niềm tin vào Đảng, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấn chỉnh kỉ luật, kỉ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, cải cách phương pháp, lề lối làm việc, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát của nhiệm kỳ (2010- 2015):

- Xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường tư tưởng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỉ luật, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội bầu ra BCH Đảng bộ gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Vượng - Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phan, Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Thực hiện Quy định số 293 - QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố”, ngày 24/08/2010, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 1429 - QĐ/TU đổi tên "Đảng bộ khối Dân chính Đảng" thành "Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh".

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội VI, trong thời gian qua, từ Đảng ủy khối tới các tổ chức cơ sở đảng từng bước đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khoá của BCH Đảng bộ. Đặc biệt, trong toàn Đảng bộ đã phát động phong trào thi đua sâu, rộng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng bộ. Thông qua đó, kết quả đạt được khá toàn diện: nội dung sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; kịp thời cụ thể hóa chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lấn thứ IX và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ. Nhiều kết quả đạt được trên các mặt bước đầu thể hiện có chuyển biến rõ, đó là: Công tác tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được các cấp uỷ quan tâm và tích cực tổ chức thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thông tin trong toàn đảng bộ góp phần cải cách thủ tục hành chính trong công tác đảng và thực hành tiết kiệm; nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của chính quyền được xây dựng, ban hành để phục vụ nhiệm vụ trọng tâm; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng được quan tâm và đẩy mạnh (từ sau đại hội VI đến nay đã kết nạp 155 đảng viên mới - đạt 31% chỉ tiêu đại hội), đến nay toàn Đảng bộ có 2020 đảng viên sinh hoạt ở 71 TCCSĐ, trong đó có 26 Đảng bộ cơ sở. Kết quả phân loại TCCSĐ năm 2010 có 88,4% đạt TSVM, không có TCCSĐ yếu kém; công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và chế độ đi công tác cơ sở của Ban Thưòng vụ, Thường trực Đảng uỷ, các ban xây dựng đảng của Đảng uỷ được tăng cường; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được duy trì và có những hình thức mới phong phú ở từng cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2 hàng tuần; việc nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên được Ban Thường vụ Đảng uỷ và các cấp uỷ coi là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đặc biệt chúng ta đã tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công rực rỡ, lập thành tích kỷ niệm 121 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước…

Trải qua quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều giai đoạn tách nhập, điều chỉnh, có những biến động và các tên gọi khác nhau, Đảng bộ cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tỉnh, từ các thế hệ đàn anh đi trước cho đến lớp cán bộ kế cận sau này đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Những kết quả đạt được của Đảng bộ thể hiện chủ yếu:

Là Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh với chức năng đặc thù, nhưng thông qua tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên các cơ quan, đơn vị đã làm tốt tham gia xây dựng và lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nhất là việc tham mưu, đề xuất cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp, xây dựng các đề án, kế hoạch chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Những thành tựu đạt được trên tất cả các mặt của đời sống xã hội trong các thời kỳ, các giai đoạn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng có sự đóng góp quan trọng của đảng viên, CBCC trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Trong quá trình phát triển chung của đất nước, nhiều sự kiện, những biến động lớn có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của đảng viên, CBCC trong khối, tuy nhiên từng thời kỳ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ lại có cách thức, phương pháp thể hiện riêng, phù hợp với tình hình nhiệm vụ và từng đối tượng. Các cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ không chỉ kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rộng rãi đến đảng viên, CBCC mà còn trực tiếp giáo dục về đạo đức, phẩm chất, lối sống, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng gắn với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, CBCC, kịp thời giải toả những thắc mắc, tâm tư, phát hiện đấu tranh và xử lý những tư tưởng lệch lạc. Qua đó, đảng viên, CBCC trong khối qua các thời kỳ có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vào lý tưởng cách mạng, vào con đường XHCN mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn. Luôn nêu cao ý chí phấn đấu và tính tự giác, có phương pháp luận khoa học, tích cực, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trên mỗi cương vị công tác. Vì vậy, có 53 cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý (01 đơn vị Anh hùng Lao động, 53 Huân chương Lao động hạng I, II, III và nhiều bằng khen các loại cho tập thể, cá nhân).

Phát huy truyền thống và thành tích của 35 năm qua, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Dưới ánh sáng nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết VI của Đảng bộ. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với những trọng tâm sau:

1- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh uỷ trong việc lãnh đạo thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội bộ tỉnh lần thứ IX; tăng cường vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ đảng viên, CBCC, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ công chức, từ đó nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đổi mới phương pháp tuyên truyền, học tập phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

3- Duy trì và giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo đúng quy định, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt Đảng, đề cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, nâng cao trách nhiệm đảng viên trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; giáo dục đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực thi đua lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí.

4- Phối hợp tốt với Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, các ban xây dựng đảng của Tỉnh uỷ, các sở, ngành để làm tốt công tác tổ chức và cán bộ của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng đảm bảo năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng.

5- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, nâng cao năng lực hoạt động của UBKT các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra có trọng tâm, giám sát mở rộng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phát huy tác dụng giáo dục, phòng ngừa, xử lý nghiêm đảng viên, tổ chức đảng vi phạm theo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

6- Quan tâm lãnh đạo công tác đoàn thể, tạo điều kiện để các đoàn thể chủ động thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ do điều lệ của các đoàn thể quy định, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Truyền thống 35 năm lịch sử hình thành và phát triển, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng rất đỗi tự hào về truyền thống vẻ vang của mình. Những thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và trưởng thành 35 năm qua được tạo nên từ công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đang từng bước được phát huy và nâng lên một tầm cao mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững và ngày càng giàu đẹp. Ghi nhận những thành tựu đạt được trong 35 năm qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị Nhà nước xét, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.