Ban chấp hành các thời kỳ 

BAN CHẤP HÀNH KHOÁ VI (2010 - 2015)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Phạm Văn Vượng

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Văn Phan

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Nguyễn Thanh Bình

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Đ/c Võ Đăng Thạnh

UVBTV - Trưởng BTC Đảng ủy

5

Đ/c Nguyễn Trọng Thanh

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

6

Đ/c Trần Quốc Lập

UVBTV Đảng ủy - Phó CN.UBKT Tỉnh ủy

7

Đ/c Nguyễn Đình Hòe

UVBTV Đảng ủy - Chủ tịch CĐVC tỉnh

8

Đ/c Đàm Minh Tuấn

UVBTV Đảng ủy - PGĐ Sở Nội vụ

9

Đ/c Trần Trung Hiếu

UVBTV - Trưởng BTG Đảng ủy

10

Đ/c Lương Văn Mừng

Đảng ủy viên

11

Đ/c Nguyễn Thị Chinh

Đảng ủy viên

12

Đ/c Lê Thị Huế

Đảng ủy viên

13

Đ/c Huỳnh Văn Bảy

Đảng ủy viên

14

Đ/c Phan Văn Dung

Đảng ủy viên

15

Đ/c Hồ Thị Đóa

Đảng ủy viên

16

Đ/c Phùng Khắc Đồng

Đảng ủy viên

17

Đ/c Lê Thị Hạ

Đảng ủy viên

18

Đ/c Lê Văn Nhân

Đảng ủy viên

19

Đ/c Phan Văn Phấn

Đảng ủy viên

20

Đ/c Lê Văn Sáng

Đảng ủy viên

21

Đ/c Lê Văn Minh

Đảng ủy viên

22

Đ/c Lê Thị Thêu

Đảng ủy viên

23

Đ/c Trần Thích

Đảng ủy viên

24

Đ/c Thái Văn Thịnh

Đảng ủy viên

25

Đ/c Lê Anh Tuấn

Đảng ủy viên

26

Đ/c Nguyễn Thế Vinh

Đảng ủy viên

27

Đ/c Lê Đức Hậu

Đảng ủy viên

BAN CHẤP HÀNH KHOÁ V (2005 - 2010)

1

Đ/c Đặng Văn An

Bí thư Đảng uỷ (Từ 10/2005 – 7/2006)

2

Đ/c Đỗ Trọng Nghĩa

Bí thư Đảng uỷ (Từ tháng 7/2006)

3

Đ/c Nguyễn Thị Kim

Phó Bí thư Đảng uỷ

4

Đ/c Lê Thị Vân

Phó Bí thư Đảng uỷ

5

Đ/c Nguyễn Thanh Bình

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

6

Đ/c Đào Xuân Lý

UVBTV - Trưởng BTC Đảng ủy

7

Đ/c Hoàng Mạnh Tú

UVBTV - Trưởng BTG Đảng ủy

8

Đ/c Trần Trung Hiếu

Đảng ủy viên

9

Đ/c Nguyễn Thị Chinh

Đảng ủy viên

10

Đ/c Lê Thị Huế

Đảng ủy viên

11

Đ/c Võ Đăng Thạnh

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Đức Dũng

Đảng ủy viên

13

Đ/c Võ Ngọc Hiệp

Đảng ủy viên

14

Đ/c Nguyễn Đình Hoè

Đảng ủy viên

15

Đ/c Nguyễn Anh Hùng

Đảng ủy viên

16

Đ/c Phan Xuân Khanh

Đảng ủy viên

17

Đ/c Nguyễn Thanh Nhân

Đảng ủy viên

18

Đ/c Hoàng Ngọc Thành

Đảng ủy viên

19

Đ/c Hồ Thị Nga

Đảng ủy viên

20

Đ/c Nghiêm Vũ Hà

Đảng ủy viên

21

Đ/c Nguyễn Văn Hương

Đảng ủy viên

BAN CHẤP HÀNH KHOÁ IV (2000 - 2005)

1

Đ/c Phạm Kim Khang

Bí thư Đảng uỷ (Từ 8/2000 đến 6/2003)

2

Đ/c Trần Văn Phước

Bí thư Đảng uỷ (Từ 6/2003 đến 10/2005)

3

Đ/c Nguyễn Thị Kim

Phó Bí thư Đảng uỷ

4

Đ/c Lê Thị Vân

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

5

Đ/c Trương Ngọc Vinh

UVBTV Đảng uỷ

6

Đ/c Tạ Quang Vũ

UVBTV Đảng uỷ

7

Đ/c Hồ Ngọc Thắng

UV.BTV Đảng uỷ

8

Đ/c Nghiêm Vũ Hà

Đảng ủy viên

9

Đ/c Hoàng Thị Thu Hồng

Đảng ủy viên

10

Đ/c Nguyễn Văn Hương

Đảng ủy viên

11

Đ/c Nguyễn Văn Khiêm

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan

Đảng ủy viên

13

Đ/c Đỗ Văn Chính

Đảng ủy viên

14

Đ/c Đào Xuân Lý

Đảng ủy viên

15

Đ/c Nguyễn Bá Thuyền

Đảng ủy viên

16

Đ/c Phạm Văn Vượng

Đảng ủy viên

17

Đ/c Thái Khắc Ngọ

Đảng ủy viên

18

Đ/c Nguyễn Đình Ngụ

Đảng ủy viên

19

Đ/c Lương Văn Sinh

Đảng ủy viên

20

Đ/c Nguyễn Thái Xuân

Đảng ủy viên

21

Đ/c Lê Văn Long

Đảng ủy viên

BAN CHẤP HÀNH KHOÁ III (1996 - 2000)

1

Đ/c Nguyễn Đức Thành

Bí thư Đảng uỷ

2

Đ/c Phạm Kim Khang

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Đ/c Nguyễn Thị Kim

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

4

Đ/c Hồ Ngọc Thắng

UVBTV Đảng uỷ

5

Đ/c Hoàng Sĩ Sơn

UVBTV Đảng uỷ

6

Đ/c Khuất Minh Phương

UVBTV Đảng uỷ

7

Đ/c Tạ Quang Vũ

UVBTV Đảng uỷ

8

Đ/c Đặng Văn An

Đảng ủy viên

9

Đ/c Trần Đình Duyên

Đảng ủy viên

10

Đ/c Trương Thị Hường

Đảng ủy viên

11

Đ/c Nguyễn Văn Minh

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Đình Ngụ

Đảng ủy viên

13

Đ/c Thái Khắc Ngọ

Đảng ủy viên

14

Đ/c Lương Văn Sinh

Đảng ủy viên

15

Đ/c Trần Mỹ Sơn

Đảng ủy viên

16

Đ/c Đặng Minh Tuyết

Đảng ủy viên

17

Đ/c Nguyễn Bá Thuyền

Đảng ủy viên

18

Đ/c Phạm Văn Vượng

Đảng ủy viên

19

Đ/c Nguyễn Thái Xuân

Đảng ủy viên

20

Đ/c Lê Thái

Đảng ủy viên

21

Đ/c Lê Thị Vân

Đảng ủy viên

22

Đ/c Đoàn Văn Việt

Đảng ủy viên

23

Đ/c Nguyễn Vũ Hoàng

Đảng ủy viên

BAN CHẤP HÀNH KHOÁ II (1992 – 1996).

1

Đ/c Nguyễn Đức Thành

Bí thư Đảng uỷ

2

Đ/c Hà Phước Toản

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Đ/c Hồ Thọ

UV.BTV Đảng uỷ

4

Đ/c Hồ Ngọc Thắng

UV.BTV Đảng uỷ

5

Đ/c Nguyễn Trung An

UV.BTV Đảng uỷ

6

Đ/c Nguyễn Thị Kim

Đảng ủy viên

7

Đ/c Đinh Thị Bích Thảo

Đảng ủy viên

8

Đ/c Phan Thiên

Đảng ủy viên

9

Đ/c Lê Thái

Đảng ủy viên

10

Đ/c Nguyễn Xuân Tiến

Đảng ủy viên

11

Đ/c Nguyễn Vũ Hoàng

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Bá Thuyền

Đảng ủy viên

13

Đ/c Đoàn Văn Việt

Đảng ủy viên

14

Đ/c Võ Thị Minh Quyết

Đảng ủy viên

15

Đ/c Lê Sỹ Quang

Đảng ủy viên

16

Đ/c Đặng Minh Tuyết

Đảng ủy viên

17

Đ/c Đỗ Ngọc Hải

Đảng ủy viên

BAN CHẤP HÀNH KHOÁ I (1989 - 1992)

1

Đ/c Lý Văn Nam

Bí thư Đảng uỷ

2

Đ/c Lê Xuân Thêm

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Đ/c Nguyễn Đức Ba

UV.BTV Đảng uỷ

4

Đ/c Lương Xuân Nang

UV.BTV Đảng uỷ

5

Đ/c Hồ Thọ

UV.BTV Đảng uỷ

6

Đ/c Trần Ngọc Báu

Đảng ủy viên

7

Đ/c Diệp Đình Huyên

Đảng ủy viên

8

Đ/c Bùi Chí Kiên

Đảng ủy viên

9

Đ/c Phạm Văn Bổn

Đảng ủy viên

10

Đ/c Hoàng Minh Khương

Đảng ủy viên

11

Đ/c Trương Thị Mai

Đảng ủy viên

12

Đ/c Chu Đình Quỹ

Đảng ủy viên

13

Đ/c Nguyễn Đức Thành

Đảng ủy viên

14

Đ/c Đinh Thị Bích Thảo

Đảng ủy viên

15

Đ/c Võ Linh

Đảng ủy viên

16

Đ/c Nguyễn Quốc Thượng

Đảng ủy viên

17

Đ/c Lê Trọng Diệp

Đảng ủy viên

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI (1986 - 1989)

1

Đ/c Hà Huy Do

Bí thư kiêm chức

2

Đ/c Trần Hữu Lục

Bí thư Đảng uỷ (Từ 5/1988 - 2/1989)

3

Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh

Phó Bí thư chuyên trách

4

Đ/c Nguyễn Đức Ba

Phó Bí thư kiêm nhiệm.

5

Đ/c Hoàng Bá Phổ -

Đảng ủy viên

6

Đ/c Phạm Văn Bổn

Đảng ủy viên

7

Đ/c Huỳnh Nhật Hải

Đảng ủy viên

8

Đ/c Nguyễn Tùng Châu

Đảng ủy viên

9

Đ/c Lê Quang Bích

Đảng ủy viên

10

Đ/c Lê Trọng Diệp

Đảng ủy viên

11

Đ/c Lê Xuân Thêm

Đảng ủy viên

12

Đ/c Lương Xuân Nang

Đảng ủy viên

13

Đ/c Nguyễn Anh Minh

Đảng ủy viên